Chân Không

Chân Không

1630030118

Làm thế nào để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh một cách dễ dàng?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH MỘT CÁCH DỄ DÀNG?

Đức Phật dạy cụ Tràm Thiên Trúc Phát:

- Này cụ Tràm Thiên Trúc Phát: Như Lai có lời khen cụ.

Vì sao Như Lai khen?

Vì căn bản cụ đã nhận đầy đủ về lời dạy của Như Lai cao tột này. Hôm nay, còn một thắc mắc nữa cụ đem hỏi Như lai, Như Lai dạy cụ rõ:

- Cụ muốn vượt nhanh ra ngoài Thế giới này để trở về nguồn cội của chính mình, cụ hãy nghe rõ lời dạy của Như Lai:

Khi tánh Phật của cụ vào Thế giới loài Người, bị điện từ Âm cuốn hút kéo vào Thế giới loài Người. Vì cụ sử dụng cái Tưởng của Tánh Người, nên bị đi luân hồi trong Lục đạo.

Hôm nay, cụ muốn thoát nhanh ra ngoài Thế giới loài người, để trở về Bể Tánh thanh tịnh nơi Mười Phương chư Phật sống, thì cụ phải thực hiện 3 phần như sau:

 1. Một: Cụ phải tu tập Tâm Vật lý: Thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Để tánh Phật thanh tịnh hiển lộ ra.
 2. Hai: Ngày có 24 giờ, cụ phải sống với tánh Phật mình trọn vẹn 24 giờ.
 3. Ba: Phải cố gắng tạo ra công đức.

Ba phần trên, nếu cụ thực hiện được, thì việc trở về Bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng.

Cụ Tràm Thiên Trúc Phát nghe xong lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng cám ơn và hứa với Đức Phật là cụ sẽ cố gắng tu tập.

Trích Quyển 7: Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông - Trang: 175-176. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Soạn Giả: Nguyễn Nhân.

#thientong #betanhthanhtinh 

Làm thế nào để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh một cách dễ dàng?
Chân Không

Chân Không

1630030118

Làm thế nào để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh một cách dễ dàng?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH MỘT CÁCH DỄ DÀNG?

Đức Phật dạy cụ Tràm Thiên Trúc Phát:

- Này cụ Tràm Thiên Trúc Phát: Như Lai có lời khen cụ.

Vì sao Như Lai khen?

Vì căn bản cụ đã nhận đầy đủ về lời dạy của Như Lai cao tột này. Hôm nay, còn một thắc mắc nữa cụ đem hỏi Như lai, Như Lai dạy cụ rõ:

- Cụ muốn vượt nhanh ra ngoài Thế giới này để trở về nguồn cội của chính mình, cụ hãy nghe rõ lời dạy của Như Lai:

Khi tánh Phật của cụ vào Thế giới loài Người, bị điện từ Âm cuốn hút kéo vào Thế giới loài Người. Vì cụ sử dụng cái Tưởng của Tánh Người, nên bị đi luân hồi trong Lục đạo.

Hôm nay, cụ muốn thoát nhanh ra ngoài Thế giới loài người, để trở về Bể Tánh thanh tịnh nơi Mười Phương chư Phật sống, thì cụ phải thực hiện 3 phần như sau:

 1. Một: Cụ phải tu tập Tâm Vật lý: Thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Để tánh Phật thanh tịnh hiển lộ ra.
 2. Hai: Ngày có 24 giờ, cụ phải sống với tánh Phật mình trọn vẹn 24 giờ.
 3. Ba: Phải cố gắng tạo ra công đức.

Ba phần trên, nếu cụ thực hiện được, thì việc trở về Bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng.

Cụ Tràm Thiên Trúc Phát nghe xong lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng cám ơn và hứa với Đức Phật là cụ sẽ cố gắng tu tập.

Trích Quyển 7: Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông - Trang: 175-176. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Soạn Giả: Nguyễn Nhân.

#thientong #betanhthanhtinh 

Chân Không

Chân Không

1630473950

Phải làm sao để nhìn thấy Bể Tánh Thanh Tịnh?

Ông Tỳ Kheo Ca Chiên Diên, từ chỗ  ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo, qùi gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

-  Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau:  Huynh con là Xá Lợi Phất nhìn thấy được Bể tánh thanh tịnh. Vậy con phải làm sao nhìn thấy được, Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

- Này ông Ca Chiên Diên, ông muốn nhìn thấy Bể tánh thanh tịnh. Trước hết, ông phải tạo ra công đức cho thật nhiều. Số công đức này chứa đầy trong vỏ bọc tánh Phật của ông, tự nhiên ông thấy được.

Như Lai cũng nói cho ông rõ:

- Việc thấy Bể tánh thanh tịnh không quan trọng, mà quan trọng nhất là ông có chấp nhận tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền hay không, hay ông tu muốn có chứng có đắc.

- Người tu Thanh tịnh thiền có được 8 cái lợi:

 1. Một: Hằng ngày làm việc gì cứ chăm chú làm việc đó không nghĩ chuyện khác.
 2. Hai: Không mất thời giờ đi nghe người nói chuyện trong sanh tử luân hồi.
 3. Ba: Biết linh thiêng là chuyện của những vị Thần làm ra để thỏa mãn lòng ham muốn của con người.
 4. Bốn: Không cầu khẩn qùi lạy ai cho mệt.
 5. Năm: Biết được Phật tánh của mình là gì.
 6. Sáu: Biết được tánh Người của mình là sao.
 7. Bảy: Tu sao giải thoát, tu sao luân hồi.
 8. Tám: Biết được công thức giải thoát.

Trên đây là 8 cái được của người tu Thanh tịnh thiền và nhiều thứ khác.

Ông Tỳ kheo Ca Chiên Diên nghe Đức Phật dạy  mình quá rõ, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.

Trích quyển 10: Huyền Ký Của Đức Phật Truyền Theo Dòng Thiền Tông - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo.

Trang: 163- 164.                                                                      

Thiền Gia, Soạn Giả: Nguyễn Nhân

Nguồn: Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

#thientong #thanhtinhthien

Chân Không

Chân Không

1630586086

Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

SAU ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI KHÔNG DỤNG CÔNG.

ĐỨC PHẬT DẠY:

 1. VỀ THÂN:
  * Không luận đi, đứng, nằm hay ngồi.
 2. VỀ TÁNH:
  A/ Chỉ sử dụng Phật Tánh, tức Thấy, Nghe, Pháp, Biết, phải ở trong thanh tịnh tự nhiên.
  B/ Cụ tập được như vậy, khi nào cụ được “Rơi vào trạng thái như không có thân mình", càng lâu càng tốt. Chỗ này Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không" là Đức Phật dạy chỗ này đó.
  C/ Cụ thấy hay nghe không bị giới hạn là đúng. Chỗ này Đức Phật dạy trong Huyền ký: “Khi Tánh tự nhiên thanh tịnh là đây Niết bàn”.

 

LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI CÓ DỤNG CÔNG. 

ĐỨC PHẬT NƠI KINH KIM CANG:

CỬA THỨ NHẤT:
Tâm cảnh không dính nhau:
Tánh người của cụ đối diện là tiếng động, hoặc cảnh hay vật mình đang thấy: Tiếng mình đang nghe, hoặc cảnh vật mình đang thấy, phải nghe hoặc thấy như sau:
- Biết mình đang nghe hoặc thấy.
Một: Biết mình đang nghe, tiếng lớn, tiếng nhỏ, trầm hay bổng, v.v... Hoặc biết mình đang thấy, màu sắc, dài ngắn, cao thấp, v.v
Thấy, Nghe này nó còn nằm trong Tánh Phật, nếu cụ tập được như vậy, đã vượt được qua cửa thứ nhất là “Tâm và cảnh không dính nhau". Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đã giải thoát được phần thứ nhất rồi. Cho nên, trong pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền Đức Phật dạy:
- Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát.

CỬA THỨ HAI:
Độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ: Khi đã vượt qua được cửa thứ nhất rồi sẽ đến cửa thứ hai; người tu được đến cửa thứ hai này tự nhiên nghe rất nhiêu tiếng âm thanh hay hình ảnh từ trong Tàng thức của mình đổ ra, dù có dụng công ngăn nó, nó cũng tự động tuôn đổ ra. 

Vì sao vậy?

Vì những thứ vọng tưởng của cụ, truớc kia lúc nào cụ cũng liên tục nhồi nhét đem vô Tàng thức. Nơi cửa miệng tàng thức, như có cái nút chận bít lại vậy, nên những thứ trong tàng thức mà cụ đem vào trước kia nó không tuôn đổ ra được; nay cụ tu Như Lai Thanh tịnh thiền, tức cụ không đem vào trong tàng thức nữa, nên cửa miệng tàng thức được trống, do đó những thứ mà trước kia cụ đem vào, nay cửa tàng thức được mở, nên những thứ trong tàng thức tự động tuôn đổ ra, khi trong tàng thức của cụ được trống sạch, cái kho tàng thức này nó biến thành là cái kho thanh tịnh. Đức Phật dạy cái kho thanh tịnh này là “Như Lai Tàng", tức cái kho thanh tịnh tự nhiên.

Cửa thứ hai này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy:
- Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ.

Trong cái kho Như Lai Tàng này, duy nhất chỉ còn chứa hai thứ:
1- Công đức.
2- Phước đức.
Công đức nó nằm trong vỏ bọc tánh Phật của cụ. Vì vậy, khi cụ vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, nó được điện từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật giới chiếu vào.
Khối công đức này, nó liền biến thành là ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Phật tánh thanh tịnh ở trong vỏ bọc tánh Phật, liền theo đó 1 Kim thân Phật được định hình.
Hai thứ này, lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra nơi thế giới loài người.

CỬA THỨ BA:
Vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới:
Vì là theo “Lộ trình vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới" nên bắt buộc phải đi qua cửa “Hải Triều Dương" mới về được. Còn cửa Hải Triều Âm, là cửa chuyên hút tánh Phật, từ Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, và Trung Âm thân từ các nơi trong tam giới để trở lại thế giới loài người.


Đức Phật có dạy:
- Nơi thế giới này, tồn tại được là do sức hút khủng khiếp của điện từ Âm Dương. Vì vậy, bất cứ ai muốn vượt ra ngoài sức hút này khó thực hiện được. Nếu người nào muốn vượt ra thế giới này để trở về Phật giới, thì phải làm 3 phần:

 1. Có ý chí sắt đá, kiên cường.
 2. Gặp được 1 vị Thiện tri thức.
 3. Một lòng muốn giải thoát.

Thì mới mong thành công được.


Đức Phật có dạy rõ như sau:
- Vị nào tu đúng pháp môn Thanh tịnh thiền mà muốn lên quốc Tịnh Độ ở trong tam giới nào, thì vị ấy phải làm 2 việc:
1/- Tạo ra công đức cho thật nhiêu, để được làm 1 vị Phật.
2/- Tạo ra phước đức thật nhiều, để lập ra nước Tịnh Độ.


Lập nước Tịnh Độ để làm gì?
Để rước những người ở trái đất này ham vui chơi trong thanh tịnh, vãng sanh đến đây sinh sống.
Vị nào tạo ra công đức và phước đức được vô lượng, thì vị này được mang 3 thân:

 1. Vô lượng thọ.
 2. Vô lượng quang.
 3. Vô lượng công đức.


Đức Phật dạy:
- Nơi thế giới vật lý Âm Dương này, một suy nghĩ hay hành động gì, cũng thành tựu trong vật lý, nên không giải thoát được.
- Người tu Thiền tông hãy lấy căn bản 4 câu này làm chuẩn:
Khi nhận Phật tánh được rồi
Những việc nhân thế, Phật làm mà thôi
Trí thế tự nhiên tách rời
Trở về vật lý, luân hồi, tử sanh!

Tuy Đức Phật dạy vậy, chứ sự thật rất khó, một vạn người tu theo giải thoát, chưa chắc có 1 người nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình.
Vì sao vậy?


Đức Phật bảo họ:
Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi
Lúc lên chót vót tận trời cao (cõi trời)
Khi chui xuống tận lòng đất đỏ (Địa ngục)
Tưởng rằng cao tột ấy là vui.

Xuống tận lòng đất ấy là khổ
Khổ vui, vui khổ, kẻ ngu đần
Bỏ vui, bỏ khổ, là hơn người
Khi nghe được tiếng vang rền nổ (ngộ Nhĩ căn).

Xé nát màn đêm đã thấy đường
Đường về quê cũ không xa lắm
Bởi tại lòng ham chẳng chịu về
Ham mê vật chất mới lê thế.

Đường trần giong ruổi đi đi mãi
Lường gạt với nhau để kiếm danh
Vì vậy, người này không giải thoát
Muôn đời ngàn kiếp phải trầm luân.

Trích: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát

Chân Không

Chân Không

1631968873

Việc báo mộng do ai làm ra và phải làm thế nào cho phải?

Trò hỏi: Một Phật gia được báo mộng về việc thờ cúng lộn xộn trong nhà. Hỏi việc báo mộng này do ai làm ra và phải làm thế nào cho phải?

Thầy trả lời:

Thánh chứ ai. Báo gì? Nó làm bộ, Thánh nó báo. Tất cả những gì chiêm bao, mộng mị là hoàn toàn ông Thánh thôi, linh thiêng huyền bí cũng Thánh. Nên nhớ là ông Thần không làm cái này. Ông Thần có nhiệm vụ là quản lý thôi, còn chiêm bao, mộng mị này kia... hoàn toàn là Thánh. Loài thánh có 4 cái đẳng cấp.

Nên nhớ là Thánh mà loại thừa hành không sao, Thánh mà cái loại trung bình coi chừng đó. Thánh cao cấp không nói, Thánh cao cấp không chơi cái này, cái đẳng cấp người ta cao, người ta không chấp. Gọi là đẳng cấp thế giới, nó không ở đây đâu, nó không đi làm lặt vặt đâu. Mà làm lặt vặt là Thánh thừa hành thôi, quan trọng nhất là ông Thánh thừa hành. Nếu Thánh thừa hành, mà gọi là lính nó khác, mà lính Tiểu đội trưởng trở lên, Trung đội trưởng,… nó khác, nó có lực mạnh lắm.

--- Trích giải đáp Thiền tông 07/07/2019.

Chân Không

Chân Không

1629990193

Công Thức để TÂM Thanh Tịnh, Rỗng Lặng và Hằng Tri

Thanh Tịnh – Rỗng lặng – Hằng tri là gì?

Ông Ananda từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay trình thưa hỏi như sau:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ công dụng 3 phần: Thanh Tịnh – Rỗng lặng – Hằng tri, để chúng con thông suốt, ghi lại cho hậu thế, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy: Đây là ba phần then chốt của pháp môn Thanh Tịnh thiền.

Thanh Tịnh: Người sống nơi thế giới vật lý Âm Dương bị luân hồi là bởi nguyên do như sau:

Thế giới này tồn tại được là nhờ dòng quét của điện từ Âm Dương liên tục quét, để cho con người, cũng như động, thực vật có sự sống.

Tổng hợp trong vỏ bọc tánh Người có:

16 thứ của tánh Người, gọi chung là TA, vì cho cái Ta này là thật nên sinh ra Ngã chấp, tức chấp có Ta.

Tổng việc suy nghĩ và hành động của con người gọi là NGHIỆP.

Con người bị luân hồi là do hai phần nói trên. Vì vậy, pháp môn Thanh Tịnh thiền này, Như Lai dạy các ông trước tiên là Thanh Tịnh.

Để chi vậy?

⎯ Để cho cái Ngã chấp Ta nó ở yên trong vỏ bọc tánh Người.

⎯ Để cho khối Tổng Nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh Người.

⎯ Để cho vỏ bọc tánh Người không nhô ra những thứ chông gai.

Những thứ chông gai này là cái Tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó, tức nhô ra những chông gai suy nghĩ nên điện từ Âm Dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh Người của các ông. Dòng điện từ này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà ông suy nghĩ, tức là luân hồi đó.

Vì vậy, Thanh Tịnh là bước đầu để cho tánh Người và cảnh vật không đến với nhau. Đây là bước đầu của giải thoát.

Rỗng lặng: Các ông không suy nghĩ nên Tánh và Thân của các ông ở vào trong trạng thái không bị điện từ Âm Dương hút, Vì vậy, Tánh và Thân của các ông như không có trọng lượng. Vị nào tập được rỗng lặng thì nghe Tánh và Thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cái nhẹ nhàng này mà dòng quét của điện từ Âm Dương nó không quét được nên các ông tự trôi vào Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi.

Hằng tri: Các ông tu pháp môn Thanh Tịnh thiền này, lúc nào cũng hằng tri hai phần nói trên. Để chi vậy?

Để biết mình đang ở đâu trong Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi. Nếu tu Thanh Tịnh thiền mà không biết ba căn bản này thì không giải thoát được.

Vì vậy, Như Lai có dạy: Tu theo đạo của Như Lai mà không biết ba phần này thì tu hành vô ích.

Ông A Nan Đà hết sức vui mừng cám ơn Đức Phật, đảnh lễ rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN: "ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG" NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.