Chân Không

Chân Không

1632061942

Công thức đường về Phật Giới

PHÁP TRẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG VIỆT NAM”.

Đường về Phật giới có 3 trường hợp :

Trường hợp 1: Công đức vô lượng:

- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”.

- Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do Tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung Ấm Thân, để làm phương tiện chuyên chở Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức mang về phật giới, hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong Trung Ấm Thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa.

Nếu trong Trung Ấm Thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau :

Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực ! Vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói :

Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung Ấm Thân của Phật gia mang Tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi Trái đất trở về Phật giới.

Khi Trung Ấm Thân bay ra khỏi Trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung Ấm Thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau:

Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là Trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới.

Khi Trung Âm Thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại Trái đất, gồm:

1. Trung Ấm Thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại Trái đất.

2. Nghiệp Phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại Trái đất.

3. Nghiệp Phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại Trái đất.

Lúc này, chỉ còn lại là Tánh Phật và khối Công đức.

Tánh Phật là một nguyên tử sáng có 4 thứ : hằng : Thấy- Nghe- Nói- Biết.

Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và Kim thân Phật .

Khi Tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới, trở về Phật giới, liền được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật.

 Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà Loài Nười ở Trái đất gọi là “Thành Phật” !

Trường hợp 2: Công đức Phước đức bằng nhau:

Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 màu: nửa trắng, nửa vàng.

Nếu trong Trung Ấm Thân của Phật gia mà chứa Công đức và Phước đức bằng nhau, thì vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia, nắm Trung Ấm Thân của Phật gia bên nửa trắng và nói:

Trong Trung Ấm Thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên Trời hưởng phước ?

Lúc đó Phật gia nói dứt khoát với vị Thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới !

Thì vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia, thả Trung Ấm Thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung Ấm Thân chở Tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung Ấm Thân nên cẩn thận !

Phật gia phải biết:

️1. Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì thập loại Thánh, không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung Ấm Thân của Phật gia tự do chở Tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy.

2. Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung Ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài Trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói :

Như Lai là Phật......, biết Tánh Phật vào Thế giới Loài Người, tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của Trái đất, trở về Phật giới.

Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói : Phật gia chở Tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Hoa tiêu thứ 1 xuất hiện: Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung Ấm Thân bay theo hoa tiêu này.

Thình lình, Phật gia cho Trung Ấm Thân dừng lại.

Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất .

Phật gia cứ dừng tại chỗ .

Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất .

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất .

Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai .

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai .

Khi Trung Ấm Thân của Phật gia chở Tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung Ấm Thân của Phật gia đã bay ra khỏi Trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh.

Phật gia cứ điều khiển Trung Ấm Thân bay ra ngoài Trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần.

Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung Ấm Thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa, là đến nơi Chư Phật ngự, để rước Tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm Vận hành, để trở về Phật giới.

Trường hợp thứ ba: Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều:

- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: màu vàng, màu trắng và màu đen .

Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co:

1. Vị Thần quản lý nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp Phước đức Dương hay trả nghiệp Ác đức .

2. Vị Thánh nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ .

3. Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.

Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn :

“Buông!”

Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung Ấm Thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung Ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài Trái đất .

Khi vừa bay ra ngoài Trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo hoa tiêu giả, rước về Phật giới.

Phật gia cũng áp dụng như các lần trước

(Thánh giả Phật, tạo thử 3 lần hoa tiêu, sau đó xuất hiện hoa tiêu thật của Phật).

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI BẢN MỚI NHẤT NGÀY 28-06-2020

Nguồn: Thiền Tông

Công thức đường về Phật Giới
Chân Không

Chân Không

1632061942

Công thức đường về Phật Giới

PHÁP TRẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG VIỆT NAM”.

Đường về Phật giới có 3 trường hợp :

Trường hợp 1: Công đức vô lượng:

- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”.

- Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do Tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung Ấm Thân, để làm phương tiện chuyên chở Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức mang về phật giới, hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong Trung Ấm Thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa.

Nếu trong Trung Ấm Thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau :

Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực ! Vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói :

Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung Ấm Thân của Phật gia mang Tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi Trái đất trở về Phật giới.

Khi Trung Ấm Thân bay ra khỏi Trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung Ấm Thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau:

Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là Trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới.

Khi Trung Âm Thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại Trái đất, gồm:

1. Trung Ấm Thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại Trái đất.

2. Nghiệp Phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại Trái đất.

3. Nghiệp Phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại Trái đất.

Lúc này, chỉ còn lại là Tánh Phật và khối Công đức.

Tánh Phật là một nguyên tử sáng có 4 thứ : hằng : Thấy- Nghe- Nói- Biết.

Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và Kim thân Phật .

Khi Tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới, trở về Phật giới, liền được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật.

 Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà Loài Nười ở Trái đất gọi là “Thành Phật” !

Trường hợp 2: Công đức Phước đức bằng nhau:

Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 màu: nửa trắng, nửa vàng.

Nếu trong Trung Ấm Thân của Phật gia mà chứa Công đức và Phước đức bằng nhau, thì vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia, nắm Trung Ấm Thân của Phật gia bên nửa trắng và nói:

Trong Trung Ấm Thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên Trời hưởng phước ?

Lúc đó Phật gia nói dứt khoát với vị Thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới !

Thì vị Thần quản lý Tánh Phật của Phật gia, thả Trung Ấm Thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung Ấm Thân chở Tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung Ấm Thân nên cẩn thận !

Phật gia phải biết:

️1. Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì thập loại Thánh, không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung Ấm Thân của Phật gia tự do chở Tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy.

2. Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung Ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài Trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói :

Như Lai là Phật......, biết Tánh Phật vào Thế giới Loài Người, tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của Trái đất, trở về Phật giới.

Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói : Phật gia chở Tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Hoa tiêu thứ 1 xuất hiện: Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung Ấm Thân bay theo hoa tiêu này.

Thình lình, Phật gia cho Trung Ấm Thân dừng lại.

Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất .

Phật gia cứ dừng tại chỗ .

Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất .

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất .

Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai .

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai .

Khi Trung Ấm Thân của Phật gia chở Tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung Ấm Thân của Phật gia đã bay ra khỏi Trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh.

Phật gia cứ điều khiển Trung Ấm Thân bay ra ngoài Trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần.

Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung Ấm Thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa, là đến nơi Chư Phật ngự, để rước Tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm Vận hành, để trở về Phật giới.

Trường hợp thứ ba: Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều:

- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy.

- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: màu vàng, màu trắng và màu đen .

Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co:

1. Vị Thần quản lý nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp Phước đức Dương hay trả nghiệp Ác đức .

2. Vị Thánh nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ .

3. Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung Ấm Thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.

Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn :

“Buông!”

Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung Ấm Thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung Ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài Trái đất .

Khi vừa bay ra ngoài Trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo hoa tiêu giả, rước về Phật giới.

Phật gia cũng áp dụng như các lần trước

(Thánh giả Phật, tạo thử 3 lần hoa tiêu, sau đó xuất hiện hoa tiêu thật của Phật).

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI BẢN MỚI NHẤT NGÀY 28-06-2020

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630557508

Đức Phật dạy Công Thức Giải Thoát

NGÀI XÁ LỢI PHẤT THƯA HỎI ĐỨC PHẬT: XIN ĐỨC THẾ TÔN DẠY CON CÔNG THỨC GIẢI THOÁT !.

ĐỨC PHẬT DẠY:

Này ông Xá Lợi Phất: Ông muốn giải thoát , trước hết phải hiểu 2 phần:

PHẦN 1: Ông hãy nghe 4 câu kệ của Như Lai:

Giải thoát là để đi đâu ?

Vào nơi sống mới, ở đâu phải tường ?

Phải biết nơi đó chủ trương ?

Cuộc sống thường nhật phải tường phải thông?

PHẦN 2: Ông hãy nghe tiếp 8 câu:

Nơi sống hiện tại của ông.

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

Muốn lìa sức hút thế gian

Tạo ra công đức mở đường về quê

Nơi quê chỉ một đường về

Hải Triều Dương ấy là quê của mình.

ĐỨC PHẬT DẠY TIẾP:

- NƠI PHẬT GIỚI: Có điện từ Quang bao trùm khắp.

- NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI VÀ TRONG TAM GIỚI NÀY: Do điện từ Âm Dương cuốn hút và luân chuyển theo trục ngược xuôi đa chiều:

- NẾU MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ:

Phải mang được vỏ bọc tánh Người đến sát bên Cửa Hải Triều Dương.

Đến đây vỏ bọc tánh Người không chịu nổi tiếng dao đông rất khủng khiếp của Cửa Hải Triều Dương, nên vỏ bọc tánh Người phải nhả vỏ bọc tánh Phật ra.

Tánh Phật được tự tại mang khối công đức vượt qua Cửa Hải Triều Dương để vào Phật giới.

- Vỏ bọc tánh Phật có công đức càng nhiều thì càng tốt.

ĐỂ CHI VẬY ?

công đức có công dụng như sau:

1 - Công đức là loại cực Dương, tức cực Mạnh. Tánh Phật mang thật nhiều công đức đến đây, thì cửa Hải Triều Dương tự động mở ra để Phật tánh tự do vượt qua cửa này.

2 - Còn Phật tánh mang công đức ít, thì bên trong Phật giới có 1 vị Phật đến cửa này trợ giúp.

Khi Phật tánh mang khối công đức trở về Phật giới, thì được ánh sáng điện từ Quang chiếu vào khối công đức này hình thành ra một Vị Phật.

[ Bất cứ con người nào cũng đều có Tánh Phật, mang Tánh Phật vào cửa Hải Triều Dương bằng Công Đức. Thoát ra khỏi Tam giới gọi là Giải Thoát, để trở về Phật Giới, thành Phật.]

VIỆC LÀM CỦA MỘT VỊ PHẬT Ở BÊN PHẬT GIỚI:

  1. Vị Phật nào có công đức và phước đức vô lượng: Được lập quốc Tịnh Độ bất cứ đâu trong Càn Khôn Vũ Trụ này.
  2. Vị Phật nào chỉ có công đức vô lượng: Được phân thân vào trong Càn Khôn Vũ trụ, thấy hành tinh nào có loài Người Sinh sống, mà họ muốn giải thoát, đến đó giúp họ.
  3. Vị Phật nào có công đức thật nhiều: Được phân thân vào trong một Đại thiên Thế giới thấy hành tinh nào có loài Người sinh sống, mà họ muốn giải thoát, đến giúp họ.
  4. Vị Phật nào có công đức vừa: Được phân thân vào 1 Trung thiên Thế giới. Thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, thấy ai muốn giải thoát giúp họ.
  5. Vị Phật nào có công đức ít , không tự vượt Hải Triều Dương được, phải nhờ một vị Phật trong Phật giới trợ giúp, thì vị Phật này: Chỉ được phân thân vào Thế giới loài Người mà trước kia vị Phật Đó sinh sống. Thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.
  6. Vị phật nào có công đức thật ít, không tự vượt Hải Triều Dương được, phải nhờ vị Phật trong Phật giới trợ giúp, thì vị Phật này: Chỉ được phân thân vào Thế giới loài Người mà trước kia vị đó sinh sống. Thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

(Trích quyển 7: Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông)

Xem thêm: Cách tạo ra Công Đức để trở về Phật Giới thành Phật

#giacngo #giaithoat #thientong 
 

Chân Không

Chân Không

1631681975

Ham muốn mãnh liệt về Phật Giới là phải như thế nào?

Trò hỏi:

Phật gia thiền tông gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn lắm trong công việc và trong gia đình thầy cho con hỏi đây có phải là lý do mà 100 người tu thiền tông phải thoái lui 95 người không ạ?

Thầy trả lời:

Việc 100 người thoái lui 95 người và đi tới 5 người là vì: trước kia mình tu theo đạo Thánh, mình bây giờ gặp được pháp Thiền Tông này thì ham thích nhưng Thánh ổng cản, mình kiên trì lao vào nên Thánh cũng để lao vào đến truyền thiền xong đi ra là ổng lôi kéo lại, nên mới có chuyện 100 còn 5 người đi đến đích. ( mọi việc là Thánh can thiệp vào).

Trò hỏi:

Phật tử thiền tông thấy cuộc sống khó khăn gặp nhiều điều cản trở nhưng Phật tử thấy cuộc sống càng khốn khó càng quyết chí mãnh liệt hơn ý chí giải thoát luôn hàng đầu vậy người Phật tử này có về được Phật giới không ạ?

Thầy trả lời:

Một lòng kiên cố thì được, chính mấy cái người này mới về được. 

Mình không cần tạo công đức nhiều tạo ít thôi để đi ra khỏi cái quy luật vật lý này, về phật giới làm ông Phật con rồi mình muốn phân thân mình độ ai nó rất dễ, từ từ kim thân Phật nó lớn lên, chính cái người này mới là dễ đi gọi là ham muốn mãnh liệt về phật giới.

Còn lơ lơ là là thì coi chừng không đi được, mới vô thì làm dữ lắm làm vài bữa thì xìu đó, con để ý: mấy người vô mà nhiệt tình quá coi chừng rút lui sớm, nhất là: những người tu mà theo đạo khác rồi đó mà vô này nhiệt tình tôi bảo đảm không lâu dài được, ở không được nhưng mà rủi có chuyện gì thì hại cho mình luôn.

Chuẩn hoá thiền tông 26/7/2020

Công Đức là gì? Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?
 

#hammuonmanhliet #thientong #giaithoat 

Chân Không

Chân Không

1632018326

Giúp 1-3 người Giác Ngộ là đủ Công Đức về Phật Giới

THẦY BẢO CHỈ CẦN GIÚP 1 HAY 3 NGƯỜI GIÁC NGỘ LÀ CÓ CÔNG ĐỨC, LÀ VỀ QUÊ ĐƯỢC. NHƯNG SAO TRONG SÁCH GHI LÀ PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU. XIN THẦY GIẢI THÍCH Ạ..!!??

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Cái này, Công Đức thì con nhớ là đường về Phật Giới có 3 cái, 3 đường về.

• Công Đức vô lượng, Thần tiễn.

• Nửa Phước Đức nửa Công Đức, dằn co.

• Công Đức ít, Phước Đức nhiều, Ác Đức cũng nhiều, phải qua cái cửa kỹ thuật mới đi qua được.

– Rồi đây chùa Tân Diệu đang làm cái này nè. Mai mốt biết đi, nó xong rồi muốn về Phật Giới cho đi vô cái la bàn đây đi trước. Cái mô hình đi trước.

– Có nghĩa là có Công Đức ít nhiều hông biết mà mở được con mắt Phật Nhãn ra về được.

– Nhưng mà phải có cái thuật, cái thuật về.

Công Đức ít phải có cái thuật về.

• Còn Công Đức vô lượng đi tự do hổng ai dám nói gì hết.

• Còn cái kia, nửa này nửa kia thì phải qua sát hạch của ông Thần.

Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?

Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?
 

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/09/2020

Chân Không

Chân Không

1631971588

Tu theo Phật mà không lạy Phật có lỗi không?

CON TU THEO PHẬT MÀ CON KHÔNG LẠY PHẬT CON CẢM NHẬN NHƯ CÓ LỖI VỚI ĐỨC PHẬT, THÌ CON CẢM NHẬN NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG?

TG-SG Nguyễn Nhân, Trả Lời:

- Cái này là đúng, con cảm nhận là đúng vì con đã sống theo cái qui luật vật lý nó quen rồi, không làm được cái gì thì tự nhiên mình có cảm nhận áy náy, bởi vì đây là con đã từng sống trong nhân – nghĩa – lễ - trí – tín, con không làm được cái này thì con khó chịu lắm. Nhưng mà cái Đạo Phật dạy con trở về Phật Giới không lạy ổng được, là vì ổng đã từng nói “ta có Phật Tánh, con cũng có Phật Tánh mà lạy ai bây giờ?” Phải không? Mình phải hiểu vậy.

- Vì thế mà mình cảm nhận mình biết, mình thấy có lỗi sai, thì mình cám ơn ổng, nên nhớ là phải “cám ơn Như Lai đã giúp cho con cái pháp môn này trở về Phật Giới”, cám ơn không phải lạy. Là vì ổng cũng Phật Tánh mình cũng Phật Tánh, ổng công đức nhiều là ổng Phật Lớn, mình công đức ít thì Phật Nhỏ thôi, cũng là Phật. Giống như con người, 100 ký cũng con người mà 10 ký cũng con người chứ không phải con người 10 ký mà thua ông 100 ký, ai cũng giống như ai, cái tư cách người là phải giống nhau.

Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

Trích Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Ngày 12/09/2020