Chân Không

Chân Không

1630422746

Khai thị Thiền Tông

Sách Khai thị Thiền tông này dành riêng cho những người:

  • Hiểu Phật pháp cao sâu mới đọc.
  • Người coi trọng hiện tượng lạ nơi trần gian này không nên xem.
  • Nói tóm lại, chỉ dành riêng cho những vị muốn tu giác ngộ và giải thoát, mới xem.

Vì sao vậy?

– Vì đây là sách chỉ rõ và tột cùng ý sâu mầu của Đức Phật muốn dạy nơi Thế giới này. Vì chỗ tột cùng, sâu mầu và khó hiểu đó, nên Đức Phật đã nói:

– “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”!

Đức Phật thuyết kinh trong 49 năm, mà Ngài còn phủi bỏ hết, thì người không hiểu sâu đạo Phật làm sao hiểu nổi. Do đó, chúng tôi khuyên người còn chấp học vị của mình, cho sự hiểu biết của mình là hơn hết, không nên đọc là vậy.

Làm sao biết được các hạng người này?

Một: Người đọc sách viết về thiền học rất cao này. Khi đọc, thấy thích thú và hăng say là người đó có duyên, người này chỉ đọc đi đọc lại chừng 2 lần, chắc chắn nhận ra ý cao sâu lời dạy của Đức Phật.

Hai: Người đọc sách này, nghe người mình không thích đọc, là người không có duyên, nên thôi vậy.

Sách này, chỉ rõ về dòng chảy của “Mạch nguồn Thiền tông” và những lời dạy sau cùng của Đức Phật vào những giờ phút chót trước khi Ngài nhập Niết bàn. Do đó, người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ giải thoát mới nên xem; còn người không muốn, nên thôi.

Người không muốn, mà cố gắng xem, càng xem càng bị nhức đầu! Do đó, chỉ khởi một ý niệm nhỏ, xem thường, hoặc khinh chê sẽ bị luật nhân quả tự nhiên của vật lý nơi thế giới này “kéo” vào chỗ cực thấp trong lục đạo luân hồi!

Đức Phật dạy rõ ràng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa:

– Người chửi Như Lai, tội không nặng bằng người khinh chê pháp môn sâu mầu mà Như Lai dạy nơi cõi Ta bà này!

Xin nói rõ thêm, từ mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn thuở xa xưa ấy, Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi Như Lai nói đến chỗ chân thật sâu mầu về thiền Thanh tịnh , có trên 5.000 người phủi áo bỏ ra đi! Thì thử hỏi, người ở vào thời Mạt Thượng phàp như chúng ta, có ai chấp nhận nghe lời dạy Đức Phật không?

Vì sao họ bỏ đi?

– Vì họ đã tu thành tựu các pháp môn Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa rồi, họ chấp chặt, cho các pháp môn ấy là chân thật, nên họ không chịu nổi sức “công phá” của pháp môn tu Thanh tịnh thiền này, nên họ bỏ đi! Còn những người ở lại, họ cho Đức Phật bị Ma ám!

Vì ở thế chẳng đặng đừng, nên bắt buộc Đức Phật phải dùng “Siêu đại thần lực của Thanh tịnh thiền”, cho những người còn ở lại, ai ai cảm nhận được sự kỳ diệu của pháp môn Thanh tịnh thiền này. Còn vị nào làm đúng theo lời Đức Phật dạy sẽ được “rơi vào Bể tnh Thanh tịnh Phật tánh”! Ấy vậy mà chỉ cĩ một mình Ngài Xá Lợi Phất vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mà thôi, còn bao nhiêu người vô phần, trong đó có rất nhiều vị tu đã đạt được những quả vị cao.

Đó là chuyện của thời Đức Phật, còn sau này, thiền sư Đức Sơn ở nước Trung Hoa, ông giác ngộ được “Bí mật Thiền tông” rồi, khi nói đến pháp môn Thanh tịnh thiền này, đối với những pháp môn tu khác, ông nói lời lẽ quá tội lỗi, chúng tôi không dám lập lại!

Vì chỗ quá đặc biệt như nêu trên, nên người viết ra quyển sách này khuyên người đọc sách nên cẩn thận.

Đức Phật đã dạy: Ai nhận ra “Bí mật Thiền tông”, mới biết mình tu có vượt ra ngoài tam giới, hay còn đbị đi trong lục đạo luân hồi!

Soạn giả kiêm tác giả NGUYỄN NHÂN, tức Nguyễn Công Nhân

Nguồn: Thiền Tông

Khai thị Thiền Tông
Chân Không

Chân Không

1630422746

Khai thị Thiền Tông

Sách Khai thị Thiền tông này dành riêng cho những người:

  • Hiểu Phật pháp cao sâu mới đọc.
  • Người coi trọng hiện tượng lạ nơi trần gian này không nên xem.
  • Nói tóm lại, chỉ dành riêng cho những vị muốn tu giác ngộ và giải thoát, mới xem.

Vì sao vậy?

– Vì đây là sách chỉ rõ và tột cùng ý sâu mầu của Đức Phật muốn dạy nơi Thế giới này. Vì chỗ tột cùng, sâu mầu và khó hiểu đó, nên Đức Phật đã nói:

– “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”!

Đức Phật thuyết kinh trong 49 năm, mà Ngài còn phủi bỏ hết, thì người không hiểu sâu đạo Phật làm sao hiểu nổi. Do đó, chúng tôi khuyên người còn chấp học vị của mình, cho sự hiểu biết của mình là hơn hết, không nên đọc là vậy.

Làm sao biết được các hạng người này?

Một: Người đọc sách viết về thiền học rất cao này. Khi đọc, thấy thích thú và hăng say là người đó có duyên, người này chỉ đọc đi đọc lại chừng 2 lần, chắc chắn nhận ra ý cao sâu lời dạy của Đức Phật.

Hai: Người đọc sách này, nghe người mình không thích đọc, là người không có duyên, nên thôi vậy.

Sách này, chỉ rõ về dòng chảy của “Mạch nguồn Thiền tông” và những lời dạy sau cùng của Đức Phật vào những giờ phút chót trước khi Ngài nhập Niết bàn. Do đó, người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ giải thoát mới nên xem; còn người không muốn, nên thôi.

Người không muốn, mà cố gắng xem, càng xem càng bị nhức đầu! Do đó, chỉ khởi một ý niệm nhỏ, xem thường, hoặc khinh chê sẽ bị luật nhân quả tự nhiên của vật lý nơi thế giới này “kéo” vào chỗ cực thấp trong lục đạo luân hồi!

Đức Phật dạy rõ ràng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa:

– Người chửi Như Lai, tội không nặng bằng người khinh chê pháp môn sâu mầu mà Như Lai dạy nơi cõi Ta bà này!

Xin nói rõ thêm, từ mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn thuở xa xưa ấy, Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi Như Lai nói đến chỗ chân thật sâu mầu về thiền Thanh tịnh , có trên 5.000 người phủi áo bỏ ra đi! Thì thử hỏi, người ở vào thời Mạt Thượng phàp như chúng ta, có ai chấp nhận nghe lời dạy Đức Phật không?

Vì sao họ bỏ đi?

– Vì họ đã tu thành tựu các pháp môn Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa rồi, họ chấp chặt, cho các pháp môn ấy là chân thật, nên họ không chịu nổi sức “công phá” của pháp môn tu Thanh tịnh thiền này, nên họ bỏ đi! Còn những người ở lại, họ cho Đức Phật bị Ma ám!

Vì ở thế chẳng đặng đừng, nên bắt buộc Đức Phật phải dùng “Siêu đại thần lực của Thanh tịnh thiền”, cho những người còn ở lại, ai ai cảm nhận được sự kỳ diệu của pháp môn Thanh tịnh thiền này. Còn vị nào làm đúng theo lời Đức Phật dạy sẽ được “rơi vào Bể tnh Thanh tịnh Phật tánh”! Ấy vậy mà chỉ cĩ một mình Ngài Xá Lợi Phất vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mà thôi, còn bao nhiêu người vô phần, trong đó có rất nhiều vị tu đã đạt được những quả vị cao.

Đó là chuyện của thời Đức Phật, còn sau này, thiền sư Đức Sơn ở nước Trung Hoa, ông giác ngộ được “Bí mật Thiền tông” rồi, khi nói đến pháp môn Thanh tịnh thiền này, đối với những pháp môn tu khác, ông nói lời lẽ quá tội lỗi, chúng tôi không dám lập lại!

Vì chỗ quá đặc biệt như nêu trên, nên người viết ra quyển sách này khuyên người đọc sách nên cẩn thận.

Đức Phật đã dạy: Ai nhận ra “Bí mật Thiền tông”, mới biết mình tu có vượt ra ngoài tam giới, hay còn đbị đi trong lục đạo luân hồi!

Soạn giả kiêm tác giả NGUYỄN NHÂN, tức Nguyễn Công Nhân

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1631969100

Không có Công Đức thì tái sanh làm người tu Thiền Tông tiếp

—NHỮNG NGƯỜI TU THEO THIỀN TÔNG MÀ CHẾT VÌ TAI NẠN NẾU KHÔNG VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI THÌ HỌ TRỞ LẠI GẶP ĐƯỢC PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NỮA KHÔNG?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

- Người tu Đạo Thiền Tông có 2 dạng người:

+/ Dạng 1, chết vì phá các vị Cô Hồn Lớn, nên bị các vị Cô Hồn Lớn này cho gây tai nạn chết. Khi chết phải theo hầu các vị này.

+/ Dạng 2, chết vì các nguyên do khác.

-/ Nếu có Công đức, thì được trở về Phật giới.

-/ Không có Công đức thì tái sanh làm người tu Thiền Tông tiếp.

Trích: Giải đáp Thiền Tông ngày 12/09/2021

Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?

Công Đức là gì? Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?
 

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát


Tathagata’s Teaching of Buddha Nature:


Buddha Nature is not now or past
Buddha Nature is not added, not lessened, not surplus
People see prolonging birth and death
Two parts separate, this is the truly original Nirvana.


And Verify Zen Enlightenment:
Initially Tathagata taught profound dharma
You were totally enlightened the most insightful point
Tathagata praised that you were enlightened
True Treasure were not found from outside.


Teaching Overcoming the Yang Ocean Tide to Return to Buddha Realm:
Illusion is roaring awake
Illusion nature raises drastically
Creating the separating vergeBetween birth-death and non-birth.


Knowing that the verge is illusion
Easily to overcome
Escaping from cycle of samsara
Attaining the non-birth Ocean.


Do not know that, and still create more illusion
Karmic reincarnation appears
Pulling into six paths of samsara immediately
Yin Yang Energy gravitates.


Cannot return back to Source
Mara King manipulates fixedly
Must live a served life
Serving for eons.


For the Demons and Ghosts
Returning to Origin Home
Cannot come back definitely
Even if there are myriad of Buddhas.


Coming to this world
Not sure that Buddhas can help
Whoever tells that they can help
They are great liars.


One must stand up by themselvesOvercoming the verge of birth-death
If cannot overcome it
Suffering for eons!

https://thientong.com/#/?playlistId=0&videoId=0

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

 Formulas for practicing the Dharmas

🌿Practice Middle vehicle Buddhism: Called reasoning on Prajna, also called Shakyamuni philosophy
Practice method: Diligent study with all reasoning to be really good to speak to others, they praise and
offer money.
The purpose of the practitioner: Like to be a lecturer of Buddhist studies to teach others for making
money.

👉Practice Mahayana Buddhism: Doubt, seeking or searching in the materials.
Practice method: Diligent meditation and thinking of the best use of material world. These people
called, “Buddhism Educated Engineer”.
The purpose of the practitioner: Improving happiness and living styles for human beings and also for
making money.

💫Practice Pure Land Buddhism: Meditating mind by reciting a full name of a Buddha.
Practice method: Diligent reciting the name of Amitabha Buddha and do charity and perform good deed
as much as possible.
The purpose of the practitioner: Vow to be reborn in the Pure Land of Amitabha Buddha to live after
death and enjoy blessing bliss in purity views.

👉Practice Mantra Buddhism: Meditating mind by reciting a mantra, and offering as much as possible to
create Yin virtues karma.
Practice method: Diligence reciting a mantra from any sutras. Wanting what type of careers, and then
reciting a mantra of that sutra.
Example:
- Wanting to be a doctor, and then reciting Bhaisajyaguru (Medicine Buddha) Mantra
- Wanting to destroy evil spirit, and then reciting Suramgama mantra
- Wanting to feel happiness and blessing bliss in our body, and then reciting Dharani Mantra.
- Ect…
The purpose of the practitioner: Vow to become a deity after death and use rddhi (Supernatural
Power).

👉Practice Zen Zong: Seeing original nature to become BuddhaPractice method: Constant be Awareness in our daily jobs, don’t run after views or objects and
awareness to create merits.
The purpose of the practitioner: To return back to the Buddha’s realm after death.
Practitioner of Zen Zong must understand 4 things:
1/- What is our human body?
2/- What is our human nature?
3/- How do we practice to liberate?
4/- How do we practice, but still in Samsara?
Must search to understand 4 more things:
1/- How is the living and the law of this earth?
2/- Where is the three realms?
3/- Where is the Buddha’s world?
4/- What does the universe look like?
Life and works of the Zen Zong practitioner must be aware of 4 things:
1/- What is your career, just work in that career, work following your human nature, and obey the law
of cause and effect of this earth.
2/- Don’t use the Buddha nature to work in this earth.
3/- Whenever in good situation then create merit, don’t extremely enthusiasm.
4/- Don’t dispute with anyone.
👉Quotes and answers to Zen Buddhism
       https://thientong.com/#/?playlistId=0&videoId=0
👉Buddha's life 
https://youtu.be/B9OirtQ_ioA
👉Zen Buddhism transmission ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=vrSUP6dSDd8&list=PLUUHUUdT5z_d0vU3_UOD6WG0mIUpBPFzh
👉Zen Buddhism white book 
https://youtu.be/nFHRWE6A0pg
(phôt collection)

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát


EARTH HAS SIX SPECIES LIVING TOGETHER AND MISSION

💫The earth has 6 types of living beings dwell together, that includes:
1/- Asuras
2/- Humans
3/- Hungry Ghosts
4/- Animals
5/- Hell
6/- Plants
PART 11:
Duties of 6 types of living beings dwell in this Earth:
- Asura has 3 right duties:
1/- World Master Asura:
- Always borrow form bodies of human beings who have superstitious, scared, mysterious beliefs for
establishing a Religion.
- Let human beings bring their Cognition – Greed and Scare in to dwell, for human beings having a
peace of mind that there is a firm place without scare after death.
2/- Country Master Asura:
- Always do duties as transmitting the Religion which was established by the World Master Asura.
3/- Area Master Asura:
- Always dwell in those tabernacles to witness the oaths of human who pledge with each other.
4/- Common Asura dwell in each Country:
Each Common Asura take responsibility on one job, as:
Diamond Deity:
Always helping people whomever want to be liberation, that was asked by the Buddha in the Buddha
Realm.
Blessing Good Deed Deity:
Always helping people whomever have mistreated fairly, that inducing this person go to the
government offices to claim for innocence, which is asked by Bodhisattva who dwell in the Pure Land,
use divine eye seeing and asking.
Ect...

💫Cultivate oneself in the right practice:
Hinayana Buddhism: Also called Theravada Buddhism, South Transmission or South Zong.
Practice method: Always endeavor concentrate sitting meditation to contemplate 37 dharmas:
1/- Contemplating Cognition
2/- Contemplating Doubt
3/- Contemplating Extermination4/- Contemplating Kill
5/- Contemplating Remove
6/- Contemplating No
7/- Contemplating Zen sentence
8/- Contemplating None
Ect…
Purpose of the practitioner:
Like to be a Zen Master, who teachs others to endeavor sitting meditation for a long time

THE EARTH HAS 6 TYPES OF LIVING BEINGS DWELL TOGETHER -
DUTIES OF 6 TYPES OF LIVING BEINGS DWELL IN THIS EARTH - HINAYANA
BUDDHISM:
💫:
The earth has 6 types of living beings dwell together, that includes:
1/- Asuras
2/- Humans
3/- Hungry Ghosts
4/- Animals
5/- Hell
6/- Plants
💫
Duties of 6 types of living beings dwell in this Earth:
- Asura has 3 right duties:
1/- World Master Asura:
- Always borrow form bodies of human beings who have superstitious, scared, mysterious beliefs for
establishing a Religion.
- Let human beings bring their Cognition – Greed and Scare in to dwell, for human beings having a
peace of mind that there is a firm place without scare after death.
2/- Country Master Asura:
- Always do duties as transmitting the Religion which was established by the World Master Asura.
3/- Area Master Asura:
- Always dwell in those tabernacles to witness the oaths of human who pledge with each other.
4/- Common Asura dwell in each Country:
Each Common Asura take responsibility on one job, as:
Diamond Deity:
Always helping people whomever want to be liberation, that was asked by the Buddha in the Buddha
Realm.
Blessing Good Deed Deity:
Always helping people whomever have mistreated fairly, that inducing this person go to the
government offices to claim for innocence, which is asked by Bodhisattva who dwell in the Pure Land,
use divine eye seeing and asking.
Ect...
💫:
Cultivate oneself in the right practice:
Hinayana Buddhism: Also called Theravada Buddhism, South Transmission or South Zong.
Practice method: Always endeavor concentrate sitting meditation to contemplate 37 dharmas:
1/- Contemplating Cognition
2/- Contemplating Doubt
3/- Contemplating Extermination4/- Contemplating Kill
5/- Contemplating Remove
6/- Contemplating No
7/- Contemplating Zen sentence
8/- Contemplating None
Ect…
Purpose of the practitioner:
Like to be a Zen Master, who teachs others to endeavor sitting meditation for a long time.

(photo collection)
👉Quotes and answers to Zen Buddhism
       https://thientong.com/#/?playlistId=0&videoId=0
👉Buddha's life 
https://youtu.be/B9OirtQ_ioA
👉Zen Buddhism transmission ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=vrSUP6dSDd8&list=PLUUHUUdT5z_d0vU3_UOD6WG0mIUpBPFzh
👉Zen Buddhism white book 
        https://youtu.be/nFHRWE6A0pg