Chân Không

Chân Không

1631843009

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?

Như thế nào là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cúng dường “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, như thế nào thì có Công Đức ạ?

Đạo nhân vô tu vô chứng chính là Phật Tánh của chính mình.

* Vì vậy, người nào Kiến Tánh tự biết như sau:

1/- Dù có cúng dường hằng hà sa số Đức Phật đi nữa, cũng là phước đức bên ngoài, phước đức là phải lần hết đi.

2/- Còn công đức, chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Công đức, là “vật tư” để định hình ra 1 “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh” và 1 “Kim Thân Phật”, để Tánh Phật ẩn vào trong đó “sản sanh” ra 1 vị Phật. Vị nào đã thành Phật rồi, thì vị đó được gọi là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Vậy, chúng ta ráng “cúng dường” cho Đạo Nhân này đi.

Cội nguồn của chúng ta là Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng chính là “Đạo nhân vô tu vô chứng”, hay pháp thân thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là Bản lai diện mục của chúng ta vậy.

Vì vậy Đức Phật dạy:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi chăng nữa, cũng là phước báu bên ngoài, phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải sinh diệt.

Vì vậy Đức Phật dạy:

-“Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối”. Trở về được cái không hình tướng của chính mình, cái không hình tướng của chính mình đó, chính là “đạo nhân vô tu vô chứng”.

Vì vậy đức Phật và Tổ sư Thiền tông có dạy:

– Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và sống với Tánh chân thật đó mới mong thành Phật được.

Nhiều vị tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà! Họ đâu biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy lơi thế giới này là pháp môn Thanh tịnh thiền. Pháp môn Thanh tịnh thiền Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà ngài chỉ dạy riêng cho Tổ sư thiền thôi. Do đó người đọc nơi Kinh sách, không thể nào tìm thấy được, nếu vị nào có đại duyên sẽ nhận được dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Vì chỗ đặc biệt đó nên người nào ham danh, lợi, địa vị, không thể nào biết được.

Nguồn: Thiền Tông

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?
Chân Không

Chân Không

1631843009

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?

Như thế nào là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cúng dường “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, như thế nào thì có Công Đức ạ?

Đạo nhân vô tu vô chứng chính là Phật Tánh của chính mình.

* Vì vậy, người nào Kiến Tánh tự biết như sau:

1/- Dù có cúng dường hằng hà sa số Đức Phật đi nữa, cũng là phước đức bên ngoài, phước đức là phải lần hết đi.

2/- Còn công đức, chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Công đức, là “vật tư” để định hình ra 1 “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh” và 1 “Kim Thân Phật”, để Tánh Phật ẩn vào trong đó “sản sanh” ra 1 vị Phật. Vị nào đã thành Phật rồi, thì vị đó được gọi là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Vậy, chúng ta ráng “cúng dường” cho Đạo Nhân này đi.

Cội nguồn của chúng ta là Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng chính là “Đạo nhân vô tu vô chứng”, hay pháp thân thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là Bản lai diện mục của chúng ta vậy.

Vì vậy Đức Phật dạy:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi chăng nữa, cũng là phước báu bên ngoài, phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải sinh diệt.

Vì vậy Đức Phật dạy:

-“Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối”. Trở về được cái không hình tướng của chính mình, cái không hình tướng của chính mình đó, chính là “đạo nhân vô tu vô chứng”.

Vì vậy đức Phật và Tổ sư Thiền tông có dạy:

– Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và sống với Tánh chân thật đó mới mong thành Phật được.

Nhiều vị tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà! Họ đâu biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy lơi thế giới này là pháp môn Thanh tịnh thiền. Pháp môn Thanh tịnh thiền Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà ngài chỉ dạy riêng cho Tổ sư thiền thôi. Do đó người đọc nơi Kinh sách, không thể nào tìm thấy được, nếu vị nào có đại duyên sẽ nhận được dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Vì chỗ đặc biệt đó nên người nào ham danh, lợi, địa vị, không thể nào biết được.

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630930324

Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là ai?

ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG CÚNG DƯỜNG MỘT NGÀN ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG MỘT VỊ “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG” LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cúng dường mà Đức Phật đã dạy:

 1. - Chúng ta cúng dường 100 tăng không giữ giới, không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới.
 2. - Chúng ta cúng dường 100 tăng giữ giới, không bằng cúng dường một vị A La Hán.
 3. - Chúng ta cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật.
 4. - Chúng ta cúng dường 100 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường một Đức Phật.
 5. - Chúng ta cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”.

Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà lớn lao như vậy?

Quí vị muốn biết Đạo Nhân này không?

Quí vị biết niệm Phật là niệm làm sao không?

+ Niệm Phật có phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?

Bởi vậy, từ trước đến giờ, chúng ta niệm như vậy, cho nên cả ngàn năm nay chưa thấy có ai được đạo cả!

+ Cái lỗi là tại chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ coi niệm Phật là gì?

Vậy chúng ta thử tìm hiểu kỹ niệm Phật là niệm làm sao?

+ Nếu chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật, như vậy có đúng là niệm Phật không?

Trưởng ban giải thích:

- Xét cho kỹ, niệm như thế không phải là niệm Phật, mà gọi là kêu tên Đức Phật A Di Đà.

- Chữ niệm là nhớ, còn niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật nào đây?

- Đức Phật A Di Đà, mình không thấy.

- Đức Phật Thích Ca, thì đã tịch hơn 2.550 năm rồi.

- Còn vạn Phật như trong các kinh, mình không biết mặt mày ra làm sao?

Vì vậy, chúng ta niệm hoài không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Tổ sư Thiền tông đã dạy.

Quí vị niệm Phật mà thấy hình Đức Phật A Di Đà hay là hình Đức Phật nào khác, là vì quí vị tưởng tượng đó thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca, cũng như quí vị Tổ sư Thiền tông hay thiền sư đã dạy chúng ta rất rõ ràng, là khi chúng ta tu hành, nếu gặp Phật phải “Giết” Phật, gặp ma phải “Giết” ma, mới tu hành đúng chánh pháp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nói đi nói lại:

- Ta là Phật đã thành.

- Còn các ông là Phật sẽ thành.

Vì vậy, nếu chúng ta niệm Phật mà nhớ Phật của chính chúng ta liên tục trong thời gian ngắn, tức lúc nào chúng ta cũng sống với ông Phật của chính mình, tức chúng ta là Phật rồi đó. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta một giờ thì chúng ta là Phật một giờ. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta mười giờ thì chúng ta là Phật mười giờ. Còn nếu chúng ta sống liên tục với ông Phật của chính chúng ta thì chúng ta là Phật rồi vậy, có nghĩa là chúng ta được trở về Cội Nguồn của chính chúng ta.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy:

- Cội Nguồn của chính chúng ta là “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cũng chính là vị “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, hay “PHÁP THÂN THANH TỊNH” của chính chúng ta, cũng gọi là “BẢN LAI DIỆN MỤC” của chính chúng ta vậy.

Vì vậy, Đức Phật bảo:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi nữa, cũng là phước báu bên ngoài; phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải bị sinh diệt!

Vì vậy, Đức Phật bảo:

- Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Trở về được cái KHÔNG TƯỚNG CỦA CHÍNH MÌNH. Cái không tướng của chính mình đó, chính là vị ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG (đây là điệp khúc thứ hai mà chúng tôi lập lại, để cho quí vị nhớ thật rõ).

Vì vậy, Đức Phật và quí vị Tổ sư Thiền tông đã dạy:

- Ai nhận được Tánh Chân Thật của chính mình, biết được Tánh Chân Thật của chính mình rồi, và sống với Tánh Chân Thật đó, mới mong thành Phật được!

Nhiều vị, tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà!

Họ đâu biết rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy nơi thế giới này là pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Pháp Thanh Tịnh Thiền này, Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà Ngài chỉ dạy riêng cho những Tổ sư thiền thôi. Do đó, người tìm học nơi kinh sách, không thể nào tìm thấy được. Nếu vị nào có đại duyên, sẽ nhận được dòng chảy của nguồn Thiền Tông.

Vì chỗ quá đặc biệt đó, người nào ham danh, ham lợi và ham địa vị, không thể nào biết được.

Chúng tôi xin nói rõ, về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đang thấy hiện nay, được diễn giải theo Thiền tông, thì có ý nghĩa như sau:

- Tay mặt Ngài buông xuôi.

- Mặc toàn bằng vải quý.

- Trang sức toàn là các châu báu.

- V.v…

Đây là ý nghĩa gì ?

- Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì?

Tạm gọi Ngài là Đấng Thanh Tịnh:

Vì Ngài có đầy đủ:

- Vô Lượng Thọ.

- Vô Lượng Quang.

- Vô Lượng Công Đức.

1/ Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ:

- Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.

- Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài.

- Khi làm muôn hạnh lành ở nơi thế giới này cũng

là Ngài.

- Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn.

- Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.

- Khi vượt ra ngoài tam giới cũng là Ngài.

- Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài.

Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức, Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là VÔ LƯỢNG THỌ.

2/ Ý Nghĩa Vô Lượng Quang:

- Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là VÔ LƯỢNG QUANG.

3/ Ý Nghĩa Vô Lượng Công Đức:

- Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH:

- Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI.

- Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC.

- Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ.

Đức Phật A Di Đà tay buông xuôi:

Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta buông bỏ hai bên là:

- Phải quấy.

- Hơn thua.

- Thương ghét.

- V.v…

Vậy chúng ta là người gì rồi?

Buông bỏ tất cả hai bên, còn cái gì dính mắc chúng ta nữa?

Nếu chúng ta không dính mắc hai bên, chúng ta là NGƯỜI GIẢI THOÁT rồi. Tại sao chúng ta được Giải Thoát? Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân; biết được như vậy gọi là GIÁC NGỘ. Vì được Giác Ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên Đức Phật A Di Đà, cái gì Ngài cũng có; còn chúng ta không chịu Giác Ngộ, nên phải dính mắc vào vật lý nơi thế giới này, nên phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái tham, vì cái tham này, nên nghe ai gợi đúng lòng tham của mình, thì mình tự nhiên mò đến, bỏ ra ít đồng để xin của cho nhiều!?

Nói tóm lại, chỉ vì lòng tham, mà chúng ta hiểu sai về Đức Phật A Di Đà là vậy.

TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

CÚNG DƯỜNG CHO HẰNG HÀ SA SỐ ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ ?.

Viện chủ trả lời :

Đây là cái ÔNG ĐẠO CỦA MỖI NGƯỜI ĐÓ. Thì bây giờ có ai đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa ? Tức là kinh có 42 chương đó, trong kinh Đức Phật có dạy như thế này :

1/ Cúng dường cho 100 vị tăng không giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị tăng giữ giới.

2/ Cúng dường 100 vị tăng giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị A La Hán.

3/ Cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là độc Giác Phật hay còn gọi là Bồ Tát đó.

4/ Cúng dường 100 Bồ Tát không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5/  Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG..

Cái câu CÚNG DƯỜNG này mình phải hiểu sao đây ?. Là mình phải tìm CÁI ÔNG NÀY MÌNH CÚNG ĐÓ. Mình chỉ cần thấy ổng là được, không cúng cũng là cúng đó, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. ÔNG ĐÓ LÀ AI ?. Bây giờ mình cúng dường cho 1 vạn Đức Phật đi nữa, cứ 10.000 năm ra đời 1 ông, tính ra bao nhiêu tỷ năm, cũng chỉ là có phước thôi, rồi lên cõi Trời hưởng phước xong rồi cũng xuống đây lại, nó cũng nằm trong Quy Luật Luân Hồi hoài, còn cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG, nếu mình biết ÔNG ĐÓ rồi đó thì mình có cúng dường ổng?  Đây nè cái ÔNG NÀY ỔNG CHỈ CHO TÔI NÈ, ĐƯỜNG ĐI THOÁT RA, TÔI SƯỚNG KHÔNG ?. Chỉ có chỉ chút xíu thôi, không cần cúng bạc trăm, bạc tỷ, cúng 1 miếng bánh thôi cũng được. Có nghĩa là mình PHẢI NHẬN RA ĐƯỢC ÔNG NÀY, ÔNG NÀY LÀ AI ? LÀ MÌNH CHỨ LÀ AI, ÔNG ĐẠO NHÂN LÀ MÌNH. Đâu phải cúng ông này, bà kia đâu. ÔNG ĐẠO NHÂN ĐÓ CHÍNH LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG TU. Ông Tổ 21 ổng nói  sao :" Con ngu mới tu Giải Thoát ". Thế mà ổng Giải Thoát mà ổng không có tu, nếu mà ổng tu để mà Giải Thoát thì thành ông Tổ ngu. Tìm lại ông Tổ 31 đọc đi  "Con ngu mới tu Giải Thoát".

Tổ mà còn nói vậy. Giờ nói Đạo ai nghe đây ?. Không tu. Mà không phải nói như vậy, có nghĩa là PHẬT TÁNH MÌNH NHẬN RA ĐƯỢC, THÌ MÌNH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, MÌNH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ MÌNH LÀM VIỆC KHÁC CHỨ KHÔNG CÓ TU. MUỐN ĐI RA THÌ TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA, còn muốn hưởng phước thì tạo phước đức đi lên. Nếu mình nói CHỮ TU LÀ KHÔNG CÓ ĐÚNG, MÀ KHÔNG TU CŨNG KHÔNG CÓ ĐÚNG. Tại mình làm cái này người ta tưởng mình tu, chứ thật ra tôi làm Công Đức chứ không có tu.

Tiếng Việt Nam mình nói tu là sửa, giống như tu bổ nhà, cái nhà nó hư tôi mới sửa, tu bổ xe, cái xe nó hư tôi mới sửa. Mà cái PHẬT TÁNH MÌNH CÓ CHỖ NÀO HƯ ĐÂU MÀ SỬA, NÓ KHÔNG LÀ MỘT VẬT MÀ SỬA CÁI GÌ?. Ông Lục Tổ ổng nói rồi :"NÓ LÀ BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT", nó là vậy, đâu phải là CÁI VẬT ĐÂU MÀ TU. Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đàn các vị viết " Ai mà vô chùa nói tu ổng lấy chổi ổng đuổi ra", có khác nào ổng Tổ 21 đâu. Thì mình phải hiểu, ÔNG ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG NÀY Có nghĩa là ông Phật ổng nói anh TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ.

Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. Thì mình tìm được rồi, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, mỗi lần ăn cơm thì MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ .

CÚNG DƯỜNG CHO HÀNG VẠN ĐỨC PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ  ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ VẬY.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An..

Trích: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắc được Giải Thoát của soạn giả Nguyễn Nhân.

Chân Không

Chân Không

1630567677

Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Như Thế Nào?

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Cụ ông Lương Thành Đạt, 78 tuổi, ở Thái Bình, hỏi Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Kính thưa đức vua, làm sao tạo ra công đức và làm sao tạo ra phước đức?

Đức vua trả lời:

Muốn có PHƯỚC ĐỨC, cụ bố thí hay giúp đỡ người khác bớt khổ là cụ có phước đức.

Công dụng của phước đức:

Ở trái đất này: Cụ mua nhà cửa ruộng vườn.

Còn cụ ham muốn vãng sanh lên cõi Trời hay nước Cực Lạc để hưởng nghiệp "phước đức Dương" để sống ở đây.

Nếu cụ ham muốn làm Thần hay người giàu sang gọi là nghiệp "Phước đức Âm".

Còn muốn tạo CÔNG ĐỨC cụ phải tìm hiểu 4 phần như sau:

 1. Tánh Phật là gì và cấu tạo như thế nào?
 2. Tánh người là sao có mấy thứ?
 3. Tu sao được giải thoát?
 4. Tu sao còn bị luân hồi?

Chỉ cần cụ thông hiểu 4 phần trên đi nói lại cho người khác biết, nếu người khác cũng thông hiểu như cụ là cụ có công đức.

Công dụng của công đức:

Để khi trở về Phật giới định hình ra một Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và hình thành ra một kim thân Phật.

Đức vua liền tặng cho cụ Lương Thành Đạt 12 câu kệ như sau:

Trong nhà có báu không xài

Cầu xin, khấn lạy, lạy hoài mệt thân

Thiền tông, Phật dạy không cần

Chỉ cần thanh tịnh thoát vòng trầm luân!

Cắm đầu mà lạy không ngừng

Lạy chi phí sức không "Dừng" được đâu

Thiền tông Phật dạy không cầu

Muốn về quê cũ không cầu lạy ai.

Muốn thoát sanh tử trần ai

Sống với Phật tánh trần ai không màng

Bỏ đi những chuyện thế gian

Tức khắc giải thoát Niết bàn hiện ra.

Cụ Lương Thành Đạt nghe đức vua giải thích quá rõ, vô cùng cảm ơn.

[Cách tạo công đức trong sáng]

Trích quyển 11 "Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và công thức giải thoát"

Chân Không

Chân Không

1630494253

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông ra đời có những lợi ích gì?

Trò hỏi: Giáo lý mà được công bố thì mọi người sẽ được lợi ích gì?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái Huyền ký công bố ra thì nói bằng sự thật rồi. Còn Giáo lý công bố ra thì nó có hai cái lợi: Người nào nghe thì người ta hiểu, hiểu cái thế giới vật lý này; người nào tu sai thì người ta biết.

Hai cái phần này dùng cho người trí thức và người tu hành. Bởi vì hiện giờ người ta tu gọi là tu mù, không biết Giáo lý thì tu mù.

Bây giờ tu để làm gì? Giác ngộ và Giải thoát, mà không chịu Giác ngộ- Giải thoát thì tu cái gì? Sai là sai chỗ này. Tu mà 'Giác ngộ- Giải thoát' mà không hiểu, thì phải tu thành quả trong thế giới này. Thành quả như thế nào thì tùy theo, chứ làm sao biết được.

Giáo lý ra đời cứu mấy ông này, mấy ông tu này, mấy ông tin sai, có vậy thôi. Nó có khác hai cái điều đó. Nhưng mà Giáo lý nó phá vỡ cái quy luật trái đất này, không phải dễ đâu. Thành ra Giáo lý rất khó ra.

Huyền ký thì ra được. Huyền ký chỉ đáp ứng một số nhỏ người về Phật giới thôi. Huyền ký là Giác ngộ- Giải thoát. Giáo lý chuẩn lại mấy ông thầy tu và cái đầu óc của con người.

Trích giải đáp Thiền tông 07/07/2019.

Chân Không

Chân Không

1630681910

Công Thức tu theo Thiền Tông

“CÔNG THỨC” TU THEO THIỀN TÔNG CỦA ĐẠO PHẬT

 1. Về ăn uống
  Phải ăn uống làm sao cho cơ thể của mình được quân bình âm dương. Nếu ăn uống mà cơ thể được quân bình âm dương rồi, thì việc tu Thiền tông coi như đạt được 50% hiệu quả. Vì âm dương được quân bình thì vận hành Tánh người của mình, nói rõ hơn là các tế bào trong thân của mình được trở về trạng thái cân bằng, nếu lỡ bị bệnh sẽ hết, dù bệnh gì cũng hết.
  Xem thêm: Ăn uống cân bằng Âm Dương để ít bệnh
   
 2. Về thực hành
  - Dẹp tất cả những khung phép mà mình cho là đúng, cho là hay, học ở người này, bạn kia...
  - Dẹp bỏ tất cả dụng công tu như ngồi thiền, quán tưởng, quán thoại đầu...hay bất cứ theo hình thức nào khác.
  - Dẹp bỏ tất cả những kiến thức mà mình huân tập từ trước đến nay.
  - “Đóng cửa” những sự việc bên ngoài đến với mình
  - Bỏ tất cả hai bên là phải, quấy, hơn , thua, buồn, thương, giận, ghét...
  - Về thấy và nghe của mình, vì từ trước đến nay, khi mình thấy và nghe, rồi phân biệt bằng Tánh người, cũng gọi là tánh phàm tình. Nên lúc nào mình cũng chạy theo cái thấy và tiếng nghe của vật lý, rồi phân biệt ra: hay, dỡ, phải, trái...rồi sanh ra đủ thứ chuyện trên đời.
  Nay mình phải tu tập cho cái hằng thấy và hằng nghe của Ý nằm trong Tánh Phật.
  Muốn tu Thanh Tịnh Thiền chỉ cần tu tập như sau:
  1/ Khi có tiếng, mình liền nghe có tiếng, tiếng đi qua rồi, mình nghe không tiếng, đó là Ý mình đang nghe
  2/ Khi có hình tướng, mình liền thấy có hình tướng, cái hay thấy của mình như vậy là của Ý hằng thấy
  3/ Cái Ý hay phát ra tiếng, tiếng này gọi là Pháp, khi mình nói, cứ việc nói cho người đối diện biết là đủ, đừng dính theo tiếng nói của mình, đó là tiếng nói còn trong thanh tịnh, mà Đức Phật gọi là tiếng nói trong Niết bàn.
  4/ Cái hay Biết trong Ý nó lúc nào cũng hằng biết, đừng duyên theo Thấy, nghe hay tiếng, là cái hằng Biết của Ý trong Tánh Phật. Nếu mình Thấy, nghe hay nói mà chạy theo các thứ này, Đức Phật gọi là chạy theo luân hồi do sức hút của vật lý âm dương.

  Tu theo Thiền tông phải hiểu 4 căn bản như trên thì mới tu đúng được, còn không hiểu căn bản này, có dụng công tu hành theo kiểu gì một ngàn năm sau cũng không ăn thua gì.

Xem thêm: Công Thức để TÂM Thanh Tịnh, Rỗng Lặng và Hằng Tri

Trích “Những câu hỏi Thiền Tông”