Chân Không

Chân Không

1630390309

Làm Sao Để Trung Ấm Thân Biết Được Là Mình Đã Bay Ra Khỏi Trái Đất

LÀM SAO ĐỂ TRUNG ẤM THÂN CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT.

  • 3 KM
  • 5 KM
  • 10 KM VÀ 45 KM Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có 1 thôi, mà khi mang Trung Ấm thân rồi mình hiểu tới 1.000 lần thì cái chuyện mà thấy cây số nó dễ ợt không có gì khó.

– Giống như mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15 cây số thôi, còn mang tánh điện chạy ở đây qua Mỹ có mấy giây tới thôi, nó vậy đó.

– Có nghĩa là cái sức mà nó phát ra, sức hiển lộ ra gấp 1 triệu lần cái bình thường.

– Vì thế đừng có lo, mà chỉ lo là không có công đức thôi, có phước đức thế giới này có phước đức là phải đi hưởng đó chứ ông Thần không có tha đâu.

– Trừ trường hợp nào mà người nào biết tu Thiền Tông thì mới biết được cái công thức này, còn nếu mà không tu Thiền Tông hoàn toàn không biết cái công thức này, thành ra đừng có lo, lo tạo công đức đi.

– Có công đức rồi Trung Ấm Thân mà nó hình thành rồi cái thân xác bỏ thì những cái gì thấy, nghe, nói, biết cũng là 1 triệu lần, kể cả di chuyển. Thì cái chuyện mà giữa thấy 5, 3 cây số ăn nhằm gì.

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/07/2020.

#giaidapthientong #thientong

Làm Sao Để Trung Ấm Thân Biết Được Là Mình Đã Bay Ra Khỏi Trái Đất
Chân Không

Chân Không

1630390309

Làm Sao Để Trung Ấm Thân Biết Được Là Mình Đã Bay Ra Khỏi Trái Đất

LÀM SAO ĐỂ TRUNG ẤM THÂN CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT.

  • 3 KM
  • 5 KM
  • 10 KM VÀ 45 KM Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có 1 thôi, mà khi mang Trung Ấm thân rồi mình hiểu tới 1.000 lần thì cái chuyện mà thấy cây số nó dễ ợt không có gì khó.

– Giống như mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15 cây số thôi, còn mang tánh điện chạy ở đây qua Mỹ có mấy giây tới thôi, nó vậy đó.

– Có nghĩa là cái sức mà nó phát ra, sức hiển lộ ra gấp 1 triệu lần cái bình thường.

– Vì thế đừng có lo, mà chỉ lo là không có công đức thôi, có phước đức thế giới này có phước đức là phải đi hưởng đó chứ ông Thần không có tha đâu.

– Trừ trường hợp nào mà người nào biết tu Thiền Tông thì mới biết được cái công thức này, còn nếu mà không tu Thiền Tông hoàn toàn không biết cái công thức này, thành ra đừng có lo, lo tạo công đức đi.

– Có công đức rồi Trung Ấm Thân mà nó hình thành rồi cái thân xác bỏ thì những cái gì thấy, nghe, nói, biết cũng là 1 triệu lần, kể cả di chuyển. Thì cái chuyện mà giữa thấy 5, 3 cây số ăn nhằm gì.

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/07/2020.

#giaidapthientong #thientong

Chân Không

Chân Không

1630422143

Nếu không dụng công làm sao nhận ra Phật Tánh của chính mình?

27- CỤ ÔNG TRANG THẾ QUAN, Sanh 1927, tại Cần Thơ, cư ngụ tại Tp. Hamboug, đức. Ngộ "Yếu chỉ Thiền tông", nhờ cụ hỏi:

- Như Trưởng ban dạy, tu theo Thiền tông không được dụng công, Nếu không dụng công làm sao nhận ra Phật tánh của chính mình?

Trưởng ban trả lời:

- Người tu thiền theo đạo Phật, Đức Phật có chỉ 3 pháp môn thiền căn bản:

  1. * Một là thiền Tiểu thừa.
  2. * Hai là thiền đại thừa.
  3. * Ba là Thiền tông.

Thiền tiểu thừa là dùng pháp quán và tưởng từ vật nhỏ ra lớn hoặc ngược lại, quán, tưởng này là cốt để thành tựu những gì mà người tu muốn, cốt ý của người tu là muốn có thần thông để đi khoe với mọi người. Thiền trung thừa là lý luận những hiện tượng có nơi Thế giới này một cách chuẩn xác. cốt yếu là để đi khoe với mọi người: " Ta là người lý luận bật nhất!"

Thiền đại thừa là nghi, hoặc tìm, cái gì núp bên trong vật chất nào đó, khi nghi hoặc tìm được rồi, liền đi khoe với những người xung quanh, cốt yếu người tu là muốn chứng minh cho mọi người biết là ta đã chứng được đạo. Biết được tận cùng hữu dụng của vật chất.

Thiền tông không làm như các thứ trên, mà cứ để tâm mình thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri.

Phần này, tôi dùng ví dụ sau đây nếu cụ chú ý, có duyên lớn sẽ giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông":

Như nước trong ao hoặc hồ bị vẫn đục, không thấy được hình bóng màu xanh của trời, màu trắng của mây. Nếu ai đó múc hết nước đục trong ao hay hồ đổ đi, thử hỏi, có thấy được nước trong trong ao hay hồ không?

Những người có mặt đều đồng nói là không.

Trưởng ban giải thích:

Muốn thấy được bóng của mây trắng và màu xanh da trời, duy nhất là đừng động đến nước trong ao hoặc hồ, cứ tự nhiên bùn đất lắng xuống, tự nhiên các bóng ấy sẽ hiện ra.

Đối với Phật tánh cuả mỗi con người cũng vậy.

Trong Phật tánh vốn tự nhiên thanh tịnh, sáng suốt, rỗng lặng, trùm khắp, hằng tri, nhưng vì bị những thứ vọng tưởng trồi lên sụt xuống làm cho cái trong sáng của Phật tánh mất đi tự nhiên thanh tịnh trong sáng suốt.

Nếu chúng ta loại bỏ những thứ vọng tưởng giống như chúng ta múc nước đục và nước trong đổ đi vậy. Chúng ta chỉ cần đễ yên tất cả. Vọng tưởng lắng xuống, nó trở về bản chất tự nhiên của nó, nếu chúng ta can thiệp vào để dẹp nó, tức chúng ta can thiệp vào sự chuyển biến của Vật lý nơi Thế giới này.

Theo Vật lý Trần gian này, thứ nào cũng có ngôi vị của nó, Từ Phật tánh đến tứ đại, cũng như những thứ trong tánh người, thứ nào cũng có ngôi vị của nó cả. Nếu chúng ta sử dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào mà sử dụng những thứ trong Vật lý, đều là chúng ta bồi thêm một lớp của Vật lý lên tánh Phật của chúng ta nữa, chúng ta đã bị ảo giác trong Vật lý này bao phủ rồi, mà còn đem những thứ trong Vật lý này trùm thêm lên nữa, chúng ta đã không thấy sự thật lại càng không thấy nữa!

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy:

-" Chư Pháp trụ pháp dị, tướng Thế gian thường còn". có nghĩa là các tướng của Thế gian lúc nào cũng trụ nơi ngôi vị của nó, và lúc nào các tướng ấy vẫn thường còn, vì thường còn thường còn nên mới có vạn vật, có vạn vật nên mới có luân hồi. Người tu theo đạo phật: không dừng bất cứ thứ gì, mà người tu chỉ cần: Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát rồi. Phần này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy rất rõ.

Ông hãy nghe lời dạy rõ thêm của Đức Phật:

- Tâm cảnh không dính nhau, đạo bồ đề chắc chắn sẽ thành.

Đức Phật đã dạy như vậy mà chúng ta không nghe lời Ngài, lại đem cái đầu học hỏi theo vật lý của tánh Người xen vào, xen càng nhiều, thì cái thanh tịnh của Phật tánh càng bị phủ mờ đi!

Chúng ta sống trong nghiệp lực quá dày, không chịu bỏ bớt mà lại mỗi ngày mỗi tạo thêm, thật là khổ chồng thêm khổ. Bởi vậy Đức Phật bảo: Chúng ta là kẻ đáng thương!

Ở Thế gian này, ai tạo nghiệp bắt buộc phải bị nghiệp lực lôi kéo; còn ai muốn trở về sống với Phật tánh thanh tịnh của chính mình thì đừng tạo nghiệp, tự nhiên Phật tánh hiển lộ, không cần đi tìm nơi nào cả. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy qúa rõ: Người tu mà dụng công đi tìm Phật tánh, giống như đi tìm lông con rùa và sừng con thỏ vậy!"

Người nào muốn Phật tánh hiển lộ, mỗi ngày chúng ta chỉ cần để tâm thanh tịnh , rỗng lặng và hằng tri, làm như vậy được thuần thục, một ngày nào đó, trong tâm ông bỗng sáng lên , hiện ra những gì kỳ đặc, còn thân ông như không có, không dùng ngôn từ gì của Trần gian này mà diễn nói được. người tu đến chỗ này gọi là ngộ đạo, còn nói theo chuyên môn Nhà Thiền gọi là nhận được cái thanh tịnh phật tánh của chính mình.

Vừa nghe các lời giải thích trên, cụ Trang Thế Quan thoạt nhiên giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông", một số người đi theo đoàn cũng giác ngộ theo.

Ông Trang Thế Quan liền làm bài thơ để trình chỗ sở ngộ của mình:

Thơ rằng:

Phật tánh hằng thanh tịnh.

Suy nghĩ cứ suy nghĩ.

Suy nghĩ trong thanh tịnh.

Không bị hút Âm Dương.

Cũng từ Phật tánh ấy.

Suy nghĩ chồng suy nghĩ.

Là suy nghĩ vô minh.

Đây, Luân hồi sinh tử.

Đức Phật dạy rõ ràng:

Hai thứ này vô trụ.

Chúng sanh mê muội ngủ.

Nhận có vọng có chơn.

Nên tìm đường giải thoát.

Tìm đường này đường nọ.

Để tránh xa luân hồi.

Về nơi thanh tịnh ở.

Như đi tìm sừng thỏ.

Đi kiếm long con rùa.

Chỉ bỏ vọng bỏ chơn.

Phật tánh liền thể hiện.

Ông Trang Thế Quan vừa trình xong bài thơ 20 câu, Trưởng ban nói:

- Hôm nay ông đả biết tu theo pháp môn Thiền tông, tôi xác nhận ông đã giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông"và cấp luôn cho ông giấy chứng nhận đạt được "Bí mật Thiền tông" tuần sau sẽ làm lễ truyền Bí mật Thiền tông cho ông, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông tất cả những gì mà Như lai đã dạy trong Sách Trắng Thiền Tông và Huyền ký của Ngài.

Ông Trang Thế Quan hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.

Trích quyển 5: Khai Thị Thiền Tông - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Trang: 198-199-200-201-202-203. Thiền Gia, Soạn Giả: Nguyễn Nhân.

Chân Không

Chân Không

1630472876

Làm sao giữ được Công Đức trong sáng trong 3 ngày cuối đời ạ?

Câu hỏi: Làm sao giữ được Công Đức trong sáng trong 3 ngày cuối đời ạ?

Giải đáp:

Làm sao?..thì đừng có Chấp! Bây giờ, trước mình đã có Công Đức rồi..thì thời gian 1,2 năm cuối đời mình tạo thì ông Thần ổng hổng có bôi đen, mình có Chấp thì tự mình bôi thôi chớ ổng là ổng hổng có bôi nữa, mình cố gắng!

Thôi giờ từ 75 tuổi, làm ơn đừng có Chấp nữa thôi, cứ tạo nhiêu để xài nhiêu đi! Còn cái trước bôi nhiêu cứ kệ nó, bỏ đó đi! Từ 75 tuổi, bắt đầu đừng cãi lộn với ai hết trơn hết trọi á, đừng có thù ghét ai hết á!

Rồi! Cứ tạo nhiêu để đó đi..thì đi ra rất an toàn, bởi vì 75 tuổi rồi hơn thua với ai chi nữa. Thôi bỏ hết đi, chuyện thế gian bỏ hết để người thế gian lo! Còn mình tạo ra bao nhiêu để chi? Để khi mình mất mình nhìn được cái Hoa Tiêu của vị Phật mình theo về.

Còn mình ở được trong cái môi trường tạo Công Đức thì nên ở..để tạo ra, đừng Chấp gì hết! Hòa đồng với mọi người, đừng có gì hết, vui vẻ với mọi người. Tạo Công Đức mà vui vẻ thì nó sáng hơn Công Đức quạo, quạo nó cũng có nhưng mà nó tối nó mờ.

Trích "Giải đáp Thiền Tông" - Chuyên dạy: Giác Ngộ - Giải Thoát.

Do Thiền gia - Soạn giả: Nguyễn Nhân - Viện chủ, Chùa Thiền Tông Tân Diệu - Long An, Giải đáp.
 

Chân Không

Chân Không

1630475616

Vị Phật đầu tiên đến Trái Đất đó là từ đâu đến vậy?

Dạ thưa Bác, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này hết tuổi thọ là 10 tỷ năm, thì trái đất bị vỡ, ban bệ trời Tứ Thiên Vương tạo thành 1 trái đất mới thì Vị Phật đầu tiên đến trái đất đó là từ đâu đến vậy thưa Bác?

Viện chủ trả lời:

- Giờ nguyên tắc thế giới này, trái đất bị vỡ thì còn 50 năm sau thì con người văn minh tột đỉnh, mà phải đến tuổi văn minh tột đỉnh thì con người mới chế ra được những phương tiện: nói chuyện lại với cõi âm, cõi Trời giống như là Phật phân thân đến thì được. Để chi?

- Để sắp xếp lại trái đất mới này, vì thế mới có trường hợp này trái đất mới được hình thành thì phải 1 triệu ông Phật ra đời để dẫn con người ta từ trái đất về Phật giới, 1 triệu ông.

- Mà cái đầu tiên thì đâu có ai đâu thì Phật Oai Âm Vương, Trời Tứ Thiên Vương mới mở 1 cuộc tổng hội nghị gồm: 33 vị Chúa trời, 6 ông Phật Tịnh Độ, 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào và ở Trái Đất: Thánh Chúa, Thánh chủ và Tiên ông dự tiệc ở đây, để quyết định cái này gọi là TẠO THIÊN LẬP ĐỊA, người nào thông thái nhất thì được cử làm Phật Oai Âm Vương, do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào dạy ông này công thức, dạy xong rồi dẫn về Phật giới luôn, thì gọi là Phật Oai Âm Vương để chi: để mà có 1 vị Phật thú 2 muốn nối tiếp dòng Phật, thì ông Phật Oai Âm Vương mới phân thân vô, dẫn lên nước Trời Đâu Suất để học, để làm Phật thứ 2, giống như Phật Thích Ca cũng vậy.

(Giải đáp Thiền Tông ngày 3/4/2021)

Chân Không

Chân Không

1630765466

Thời điểm Trung Ấm Thân đi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi an toàn

THƯA BÁC! NẾU TRUNG ẤM THÂN ĐI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI NGOÀI 20 TIẾNG AN TOÀN SẼ BỊ GÌ? CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Bây giờ trái đất của mình nó quay ngang cái Trung tâm vận hành là quay 24 tiếng, 2 tiếng đi vô và 2 tiếng đi ra.

- Tất nhiên là cái ánh sáng của Mặt trời đó, nó 2 tiếng đầu nó không che khuất được, mà Trung Tâm Vận Hành nó đi vào trái đất này thì trong vòng mấy phút là nó đã vô được rồi, mà nó muốn thoát ra đi về Phật giới thì đúng 1 giờ, 60 phút thì nó đi.

- Vì thế mà cái an toàn trong 20 tiếng có nghĩa là mới vừa quay vô 2- 3 tiếng là bắt đầu ông Phật dẫn mình vô rồi, dẫn vô thì thoát về Phật giới đúng 1 tiếng đồng hồ là xong, là nó giữ xác suất an toàn.

Đó! Thì vô đó phải thoát ra; còn nếu mà không thoát ra thì cái Lửa Tam Muội nó đốt, không được.

- Bởi vậy một vị Phật dẫn đi rồi ông chỉ cách cho thoát; chứ còn không ông Phật chỉ thì cái quy cách thoát không được, khó, sơ hở một cái là nó đốt cái Tánh Phật nám luôn chứ không ít đâu.

Người ta một tiếng đã về rồi, 20 tiếng là dư rồi.

- Bởi vậy, đi vô Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi là phải đi ra liền, thì trong vòng một tiếng là đã xong rồi.

- Còn nếu mà ở dây dưa không được, thì an toàn quá rồi còn gì?

An toàn 1 trong 20 tiếng làm sao không an toàn?

- Về Phật giới được, vô đó là chắc chắn.

- Mà muốn vô đó phải ông Phật dẫn chứ không phải mình bình thường vô được, bắt buộc phải có Người dẫn đi vô đây, đi chuyên sâu đó, chuyên nghiệp đó, chuyên nghiệp chuyên sâu có người hướng dẫn mới làm được cái này.

- Thì vô đó là an toàn về rồi.

NẾU NGOÀI 20 TIẾNG CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Nếu mà nó quay qua mà gần ấy là ông Phật không dẫn vô, phải đợi 1 năm sau mới vô đi ra được.

- Vì thế mà tất cả những… ví dụ cái năm nay mà nó quay thì tất cả những vị mà đi về Phật giới phải tập trung về hết, thoát ra, dù có sắp hàng cỡ nào cũng sắp hàng vài tiếng đồng hồ thôi, tới 20 tiếng đi ra mà, nó nhiều quá rồi sao? Sắp hàng cỡ nào cũng trong vòng 20 tiếng phải thoát ra, là do ông Phật chỉ cách cho đi về.

- Mà khi Huyền ký ra đời thì nó mới có về Phật giới, còn nếu mà chưa thì không có ai về đâu.

- Bởi vì về sau, Huyền ký chưa ra đời, có nhiều Người ngộ đạo chứ không phải không nhưng mà họ ngộ đó là gì? Ngộ Thánh, thì người ta gọi là ngộ Thánh chứ không phải ngộ Phật.

- Ngộ Thánh nó khác, ngộ Thánh thì đi con dường Thánh, đi lên cõi Trời; còn mình ở đây là đi về Phật giới là phải về Phật giới gọi là ngộ đạo; còn mấy Người kia gọi là ngộ Thánh.

- Vì thế mà Người ta bảo là “linh như Thánh hay gì đó” người ta khen đó.

- Tại mình không hiểu, mình hiểu rồi mới hiểu được cái Thiền tông này nó phân tích rất hay, nhưng mà có điều là nó không dám nói rõ, mình suy nghĩ từ từ mình biết.

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 17/2/2019 - BUỔI CHIỀU