Chân Không

Chân Không

1631537520

18 phép Thần Thông của A La Hán có công dụng gì do ai điều khiển?

– CÓ VỊ THẦY, ÔNG TU CHỨNG THÀNH A LA HÁN, CỚ SAO CÒN SÂN SI? AI GIÚP ÔNG ẤY?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

– Bác không biết, vì Bác không nhìn thấy được mặt, nếu trả lời là sai.

Bác trả lời theo luật Nhân quả:

* A La Hán có 2 dạng:  

Dạng 1: Dành cho vị Toàn năng toàn giác tu, tức vị Phật tu.

+ Do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp tu, mới thành Thánh A La Hán được.

+ A La Hán có 18 phép Thần thông, là do Ban Thần - Thánh - Tiên túc trực, khi vị Phật muốn xuất Thần thông để bảo vệ Phật, khi có ai quấy phá:

* Thần thông của vị Phật sử dụng như sau:

– Không cho Côn trùng cắn hay đốt vị Phật này.

– Không cho Thú dữ ăn thịt vị Phật này.

– Không cho Tà giáo quấy phá vị Phật này.

– Không cho người hung dữ phá Đạo của vị Phật này. V.v...

* Trên đây là A La Hán mà vị Phật có, do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp.

– Dạng 2: A La Hán của một con người thích danh tu mà có, thì phải do "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp thì Người này mới thành "Thánh A La Hán" được, gồm:

 1. Một: Người tu này, phải có Tần số Điện từ Âm, ngang bằng với "Thập loại Cô Hồn".
 2. Hai: Người tu này, phải có Trí Tưởng tượng thật nhiều.
 3. Ba: Người tu này, phải thích Danh thật lớn.
 4. Bốn: Người tu này, phải có Kiến chấp ngã thật to.
 5. Năm: Người tu này, phải thích đi khoe danh cho nhiều người biết.
 6. Sáu: Người tu này, phải thích đi rủ rê người khác tu theo A La Hán như mình.
 7. Bảy: Người tu này, phải thích Hiển Linh và Huyền bí.
 8. Tám: Người tu này, phải thích người khác kính nể và lưu danh mình là "Thánh A La Hán". V.v…

+ Thì người tu này, được "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp, thành "Thánh A La Hán" dễ như ăn cơm.

* Cái đặc biệt của "Thánh A La Hán" có mấy phần như sau:

– Tự tịch, tức tự chết, báo cho nhiều người biết trước nhiều ngày.

– Khi chết, gương mặt như ngủ, do Cô Hồn còn ở trong thân.

– Phần gương mặt tươi này, để bao nhiêu ngày cũng được. Khi vào quan tài, thì Cô Hồn mới xuất ra.

– Khi chết hẳn, có 2 nơi để chọn:

+ Một: Vào "Thành trống rỗng thanh tịnh" sống. Gọi là vào "Hóa Thành" sống.

+ Hai là, vào sống chung với "Thập loại Cô Hồn".

* Đây là thành quả A La Hán của người tu được "Thập loại Cô Hồn" giúp đỡ đó.

* Người tu thành Thánh A La Hán này, không giải thích được Giác Ngộ là gì, Giải Thoát là sao?

* Hiện nay, tất cả các Đạo ở trên Trái đất này, không người tu nào biết các phần như sau:

 1. – Một: Đạo là gì, ai lập ra?
 2. – Hai: Mục đích các đạo lập ra để làm gì?
 3. – Ba: Đạo có mấy loài lập ra?
 4. – Bốn: Mỗi loài lập ra đạo để làm chi?
 5. – Năm: Ai là chủ Trái đất này?
 6. – Sáu: Ai quản lý Trái đất này?
 7. – Bảy: Mỗi con người có mấy thứ Tánh? V.v...

* Vì 7 phần nêu trên, nên người tu theo các đạo hiện nay, không ai biết mình tu theo đạo có đúng sự thật hay không?

– Do đó, mỗi người trình bày đạo của mình tu, ra mỗi kiểu, không ai giống ai.

– Vì vậy, các vị Giảng sư đạo, không dám cho người trí thức hỏi tự do về đạo của mình tu, là vậy! 

* Hầu hết, các người tu theo các đạo hiện nay ở trên Trái đất này có 3 mục đích chính:

– Một: Tu để có Danh, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu".

– Hai: Tu để có tiền, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu giàu".

– Ba: Tu để có uy thế, để người khác kính nể, gọi là "Thầy có uy quyền".

* Nói tóm lại, người tu hiện nay để có 3 phần:

– Một là tu vì tiền tài.

– Hai là tu vì danh lợi.

– Ba là tu vì địa vị.

Chớ không ngoài gì khác!

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH.
Nguồn: Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu

18 phép Thần Thông của A La Hán có công dụng gì do ai điều khiển?
Chân Không

Chân Không

1631537520

18 phép Thần Thông của A La Hán có công dụng gì do ai điều khiển?

– CÓ VỊ THẦY, ÔNG TU CHỨNG THÀNH A LA HÁN, CỚ SAO CÒN SÂN SI? AI GIÚP ÔNG ẤY?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

– Bác không biết, vì Bác không nhìn thấy được mặt, nếu trả lời là sai.

Bác trả lời theo luật Nhân quả:

* A La Hán có 2 dạng:  

Dạng 1: Dành cho vị Toàn năng toàn giác tu, tức vị Phật tu.

+ Do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp tu, mới thành Thánh A La Hán được.

+ A La Hán có 18 phép Thần thông, là do Ban Thần - Thánh - Tiên túc trực, khi vị Phật muốn xuất Thần thông để bảo vệ Phật, khi có ai quấy phá:

* Thần thông của vị Phật sử dụng như sau:

– Không cho Côn trùng cắn hay đốt vị Phật này.

– Không cho Thú dữ ăn thịt vị Phật này.

– Không cho Tà giáo quấy phá vị Phật này.

– Không cho người hung dữ phá Đạo của vị Phật này. V.v...

* Trên đây là A La Hán mà vị Phật có, do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp.

– Dạng 2: A La Hán của một con người thích danh tu mà có, thì phải do "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp thì Người này mới thành "Thánh A La Hán" được, gồm:

 1. Một: Người tu này, phải có Tần số Điện từ Âm, ngang bằng với "Thập loại Cô Hồn".
 2. Hai: Người tu này, phải có Trí Tưởng tượng thật nhiều.
 3. Ba: Người tu này, phải thích Danh thật lớn.
 4. Bốn: Người tu này, phải có Kiến chấp ngã thật to.
 5. Năm: Người tu này, phải thích đi khoe danh cho nhiều người biết.
 6. Sáu: Người tu này, phải thích đi rủ rê người khác tu theo A La Hán như mình.
 7. Bảy: Người tu này, phải thích Hiển Linh và Huyền bí.
 8. Tám: Người tu này, phải thích người khác kính nể và lưu danh mình là "Thánh A La Hán". V.v…

+ Thì người tu này, được "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp, thành "Thánh A La Hán" dễ như ăn cơm.

* Cái đặc biệt của "Thánh A La Hán" có mấy phần như sau:

– Tự tịch, tức tự chết, báo cho nhiều người biết trước nhiều ngày.

– Khi chết, gương mặt như ngủ, do Cô Hồn còn ở trong thân.

– Phần gương mặt tươi này, để bao nhiêu ngày cũng được. Khi vào quan tài, thì Cô Hồn mới xuất ra.

– Khi chết hẳn, có 2 nơi để chọn:

+ Một: Vào "Thành trống rỗng thanh tịnh" sống. Gọi là vào "Hóa Thành" sống.

+ Hai là, vào sống chung với "Thập loại Cô Hồn".

* Đây là thành quả A La Hán của người tu được "Thập loại Cô Hồn" giúp đỡ đó.

* Người tu thành Thánh A La Hán này, không giải thích được Giác Ngộ là gì, Giải Thoát là sao?

* Hiện nay, tất cả các Đạo ở trên Trái đất này, không người tu nào biết các phần như sau:

 1. – Một: Đạo là gì, ai lập ra?
 2. – Hai: Mục đích các đạo lập ra để làm gì?
 3. – Ba: Đạo có mấy loài lập ra?
 4. – Bốn: Mỗi loài lập ra đạo để làm chi?
 5. – Năm: Ai là chủ Trái đất này?
 6. – Sáu: Ai quản lý Trái đất này?
 7. – Bảy: Mỗi con người có mấy thứ Tánh? V.v...

* Vì 7 phần nêu trên, nên người tu theo các đạo hiện nay, không ai biết mình tu theo đạo có đúng sự thật hay không?

– Do đó, mỗi người trình bày đạo của mình tu, ra mỗi kiểu, không ai giống ai.

– Vì vậy, các vị Giảng sư đạo, không dám cho người trí thức hỏi tự do về đạo của mình tu, là vậy! 

* Hầu hết, các người tu theo các đạo hiện nay ở trên Trái đất này có 3 mục đích chính:

– Một: Tu để có Danh, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu".

– Hai: Tu để có tiền, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu giàu".

– Ba: Tu để có uy thế, để người khác kính nể, gọi là "Thầy có uy quyền".

* Nói tóm lại, người tu hiện nay để có 3 phần:

– Một là tu vì tiền tài.

– Hai là tu vì danh lợi.

– Ba là tu vì địa vị.

Chớ không ngoài gì khác!

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH.
Nguồn: Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu

Chân Không

Chân Không

1631535595

4 loại Đức và công dụng của mỗi loại

– TỚI GIỜ CHÚNG CHÁU VẪN CHƯA BIẾT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CỦA 1 NGƯỜI CẤU TẠO BẰNG CHẤT GÌ?

CÔNG ĐỨC LÀ KHÔNG ÂM KHÔNG DƯƠNG, NẾU GIẢI THÍCH THEO KHOA HỌC THÌ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC LÀ CHẤT GÌ TRONG TAM GIỚI, THƯA BÁC?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

– Ở Trái đất này có 4 loại Đức, sử dụng cho 4 nơi như:

 1. + Phước Đức Dương: Sử dụng ở các cõi Trời.
 2. + Phước Đức Âm: Sử dụng ở trên mặt đất.
 3. + Ác Đức: Sử dụng ở dưới mặt đất và dưới lòng đất. Vì vậy có câu: Người nghèo sát đất!
 4. + Công Đức: Sử dụng ở Phật Giới.

– Tất cả các Đức này không ví dụ được, mà chỉ thấy kết quả của nó như sau:

 1. 1. Phước Đức Dương: Vãng sanh lên các cõi Trời hưởng Phước.
 2. 2. Phước Đức Âm: Làm người giàu sang ở trên mặt đất hưởng Phước.
 3. 3. Ác Đức: Làm người nghèo khổ sát mặt đất và dưới lòng đất!
 4. 4. Công Đức: Đem về Phật Giới, định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và Kim Thân Phật, hưởng quả vị Phật.

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH. Giải đáp Thiền Tông ngày 12/09/2021

Website: https://thientong.com/ufo/

#thientong #giacngo #giaithoat #giaidapthientong #chankhong

Chân Không

Chân Không

1630561541

Công Đức là gì? Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?

Công Đức là gì? Tạo ra công đức để làm chi? Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?

Đức Phật dạy:

Người muốn tạo ra công đức, thì trước hết phải:

 • Hiểu giác ngộgiải thoát là gì?
 • Nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình.
 • Nói lại cho người khác biết.
 • Nếu người nghe các ông nói đó, họ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của họ, là các ông đã có công đức rồi vậy.

Tạo ra công đức để làm chi?

- Công đức chính là “vật tư” để tạo ra “Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh” để người giải thoát ở, cũng từ Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, định hình ra 1 vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của người đó tạo ra ở nơi Thế giới loài Người.

Công Đức là cái lực sáng. Công đức, Phước Đức, Ác Đức khác nhau, và đều là bằng điện:

 1. Công Đức được hình thành bởi Điện Từ Quang.
 2. Phước Đức được hình thành bởi Điện Từ Dương.
 3. Ác Đức được hình thành bởi Điện Từ Âm.

Trong Thế giới này có 3 cái loại điện : Điện Từ Quang, Điện Từ DươngĐiện Từ Âm.

Còn điện từ mà mình đang sử dụng hằng ngày là điện từ vật lý dùng để phục vụ, nó không có nằm ở trong thế giới luân chuyển, đây là do con người tạo ra để sử dụng trong thời gian ngắn gọi là điện từ vật lý.

Công Đức có cấu tạo bằng Điện Từ Quang, Điện từ Quang có ở trong này, vậy Điện từ Âm Dương lấy từ đâu?

- Điện từ Quang mà quay là trở thành điện từ Âm Dương.

Trích quyển 7 "Đức Phật dạy tu Thiền Tông"

— 

PHẬT TỬ HỎI THẦY TẠI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

THƯA THẦY, CÁCH TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Thầy trả Lời:

Bây giờ đưa sách, đưa máy cho người ta nghe Thiền Tông, rồi đừng có nói gì hết đó,

Rồi cái người nào mà thích, mà hiểu, hiểu được như thế nào là giải thoát, là mình có công đức đó.

Còn người không thích thì thôi, rồi làm thinh luôn không có nói, được cũng không mừng mà không được cũng không buồn.

Được mà nói "nhờ tôi này kia nọ", là rồi chết, mình nói “nhờ tôi” 1 cái là công đức bị bôi đen liền.

Thành ra trong dân gian có câu là “thi ân bất cầu báo”. Cho rồi thôi, đừng có nói gì hết, tự động dùng cái câu này để mình sử dụng bất cứ cái gì trên thế gian này.

Cho người ta rồi đừng có chấp cái gì hết đó, gọi là trong dân gian có nói là “thi ân bất cầu báo”, nên tìm cái câu này học thì công đức không bị bôi đen.

Trích: Giải đáp Thiền Tông

[ Phân biệt giữa công đức và phước đức: https://youtu.be/zFkf2OPDoHo?list=PLOtXQ1m0FkHBznsB6CNKiviyow3q1XBp9]

#thientong 

Chân Không

Chân Không

1630422143

Nếu không dụng công làm sao nhận ra Phật Tánh của chính mình?

27- CỤ ÔNG TRANG THẾ QUAN, Sanh 1927, tại Cần Thơ, cư ngụ tại Tp. Hamboug, đức. Ngộ "Yếu chỉ Thiền tông", nhờ cụ hỏi:

- Như Trưởng ban dạy, tu theo Thiền tông không được dụng công, Nếu không dụng công làm sao nhận ra Phật tánh của chính mình?

Trưởng ban trả lời:

- Người tu thiền theo đạo Phật, Đức Phật có chỉ 3 pháp môn thiền căn bản:

 1. * Một là thiền Tiểu thừa.
 2. * Hai là thiền đại thừa.
 3. * Ba là Thiền tông.

Thiền tiểu thừa là dùng pháp quán và tưởng từ vật nhỏ ra lớn hoặc ngược lại, quán, tưởng này là cốt để thành tựu những gì mà người tu muốn, cốt ý của người tu là muốn có thần thông để đi khoe với mọi người. Thiền trung thừa là lý luận những hiện tượng có nơi Thế giới này một cách chuẩn xác. cốt yếu là để đi khoe với mọi người: " Ta là người lý luận bật nhất!"

Thiền đại thừa là nghi, hoặc tìm, cái gì núp bên trong vật chất nào đó, khi nghi hoặc tìm được rồi, liền đi khoe với những người xung quanh, cốt yếu người tu là muốn chứng minh cho mọi người biết là ta đã chứng được đạo. Biết được tận cùng hữu dụng của vật chất.

Thiền tông không làm như các thứ trên, mà cứ để tâm mình thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri.

Phần này, tôi dùng ví dụ sau đây nếu cụ chú ý, có duyên lớn sẽ giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông":

Như nước trong ao hoặc hồ bị vẫn đục, không thấy được hình bóng màu xanh của trời, màu trắng của mây. Nếu ai đó múc hết nước đục trong ao hay hồ đổ đi, thử hỏi, có thấy được nước trong trong ao hay hồ không?

Những người có mặt đều đồng nói là không.

Trưởng ban giải thích:

Muốn thấy được bóng của mây trắng và màu xanh da trời, duy nhất là đừng động đến nước trong ao hoặc hồ, cứ tự nhiên bùn đất lắng xuống, tự nhiên các bóng ấy sẽ hiện ra.

Đối với Phật tánh cuả mỗi con người cũng vậy.

Trong Phật tánh vốn tự nhiên thanh tịnh, sáng suốt, rỗng lặng, trùm khắp, hằng tri, nhưng vì bị những thứ vọng tưởng trồi lên sụt xuống làm cho cái trong sáng của Phật tánh mất đi tự nhiên thanh tịnh trong sáng suốt.

Nếu chúng ta loại bỏ những thứ vọng tưởng giống như chúng ta múc nước đục và nước trong đổ đi vậy. Chúng ta chỉ cần đễ yên tất cả. Vọng tưởng lắng xuống, nó trở về bản chất tự nhiên của nó, nếu chúng ta can thiệp vào để dẹp nó, tức chúng ta can thiệp vào sự chuyển biến của Vật lý nơi Thế giới này.

Theo Vật lý Trần gian này, thứ nào cũng có ngôi vị của nó, Từ Phật tánh đến tứ đại, cũng như những thứ trong tánh người, thứ nào cũng có ngôi vị của nó cả. Nếu chúng ta sử dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào mà sử dụng những thứ trong Vật lý, đều là chúng ta bồi thêm một lớp của Vật lý lên tánh Phật của chúng ta nữa, chúng ta đã bị ảo giác trong Vật lý này bao phủ rồi, mà còn đem những thứ trong Vật lý này trùm thêm lên nữa, chúng ta đã không thấy sự thật lại càng không thấy nữa!

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy:

-" Chư Pháp trụ pháp dị, tướng Thế gian thường còn". có nghĩa là các tướng của Thế gian lúc nào cũng trụ nơi ngôi vị của nó, và lúc nào các tướng ấy vẫn thường còn, vì thường còn thường còn nên mới có vạn vật, có vạn vật nên mới có luân hồi. Người tu theo đạo phật: không dừng bất cứ thứ gì, mà người tu chỉ cần: Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát rồi. Phần này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy rất rõ.

Ông hãy nghe lời dạy rõ thêm của Đức Phật:

- Tâm cảnh không dính nhau, đạo bồ đề chắc chắn sẽ thành.

Đức Phật đã dạy như vậy mà chúng ta không nghe lời Ngài, lại đem cái đầu học hỏi theo vật lý của tánh Người xen vào, xen càng nhiều, thì cái thanh tịnh của Phật tánh càng bị phủ mờ đi!

Chúng ta sống trong nghiệp lực quá dày, không chịu bỏ bớt mà lại mỗi ngày mỗi tạo thêm, thật là khổ chồng thêm khổ. Bởi vậy Đức Phật bảo: Chúng ta là kẻ đáng thương!

Ở Thế gian này, ai tạo nghiệp bắt buộc phải bị nghiệp lực lôi kéo; còn ai muốn trở về sống với Phật tánh thanh tịnh của chính mình thì đừng tạo nghiệp, tự nhiên Phật tánh hiển lộ, không cần đi tìm nơi nào cả. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy qúa rõ: Người tu mà dụng công đi tìm Phật tánh, giống như đi tìm lông con rùa và sừng con thỏ vậy!"

Người nào muốn Phật tánh hiển lộ, mỗi ngày chúng ta chỉ cần để tâm thanh tịnh , rỗng lặng và hằng tri, làm như vậy được thuần thục, một ngày nào đó, trong tâm ông bỗng sáng lên , hiện ra những gì kỳ đặc, còn thân ông như không có, không dùng ngôn từ gì của Trần gian này mà diễn nói được. người tu đến chỗ này gọi là ngộ đạo, còn nói theo chuyên môn Nhà Thiền gọi là nhận được cái thanh tịnh phật tánh của chính mình.

Vừa nghe các lời giải thích trên, cụ Trang Thế Quan thoạt nhiên giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông", một số người đi theo đoàn cũng giác ngộ theo.

Ông Trang Thế Quan liền làm bài thơ để trình chỗ sở ngộ của mình:

Thơ rằng:

Phật tánh hằng thanh tịnh.

Suy nghĩ cứ suy nghĩ.

Suy nghĩ trong thanh tịnh.

Không bị hút Âm Dương.

Cũng từ Phật tánh ấy.

Suy nghĩ chồng suy nghĩ.

Là suy nghĩ vô minh.

Đây, Luân hồi sinh tử.

Đức Phật dạy rõ ràng:

Hai thứ này vô trụ.

Chúng sanh mê muội ngủ.

Nhận có vọng có chơn.

Nên tìm đường giải thoát.

Tìm đường này đường nọ.

Để tránh xa luân hồi.

Về nơi thanh tịnh ở.

Như đi tìm sừng thỏ.

Đi kiếm long con rùa.

Chỉ bỏ vọng bỏ chơn.

Phật tánh liền thể hiện.

Ông Trang Thế Quan vừa trình xong bài thơ 20 câu, Trưởng ban nói:

- Hôm nay ông đả biết tu theo pháp môn Thiền tông, tôi xác nhận ông đã giác ngộ "Yếu chỉ Thiền tông"và cấp luôn cho ông giấy chứng nhận đạt được "Bí mật Thiền tông" tuần sau sẽ làm lễ truyền Bí mật Thiền tông cho ông, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông tất cả những gì mà Như lai đã dạy trong Sách Trắng Thiền Tông và Huyền ký của Ngài.

Ông Trang Thế Quan hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.

Trích quyển 5: Khai Thị Thiền Tông - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Trang: 198-199-200-201-202-203. Thiền Gia, Soạn Giả: Nguyễn Nhân.

Chân Không

Chân Không

1632018326

Giúp 1-3 người Giác Ngộ là đủ Công Đức về Phật Giới

THẦY BẢO CHỈ CẦN GIÚP 1 HAY 3 NGƯỜI GIÁC NGỘ LÀ CÓ CÔNG ĐỨC, LÀ VỀ QUÊ ĐƯỢC. NHƯNG SAO TRONG SÁCH GHI LÀ PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU. XIN THẦY GIẢI THÍCH Ạ..!!??

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Cái này, Công Đức thì con nhớ là đường về Phật Giới có 3 cái, 3 đường về.

• Công Đức vô lượng, Thần tiễn.

• Nửa Phước Đức nửa Công Đức, dằn co.

• Công Đức ít, Phước Đức nhiều, Ác Đức cũng nhiều, phải qua cái cửa kỹ thuật mới đi qua được.

– Rồi đây chùa Tân Diệu đang làm cái này nè. Mai mốt biết đi, nó xong rồi muốn về Phật Giới cho đi vô cái la bàn đây đi trước. Cái mô hình đi trước.

– Có nghĩa là có Công Đức ít nhiều hông biết mà mở được con mắt Phật Nhãn ra về được.

– Nhưng mà phải có cái thuật, cái thuật về.

Công Đức ít phải có cái thuật về.

• Còn Công Đức vô lượng đi tự do hổng ai dám nói gì hết.

• Còn cái kia, nửa này nửa kia thì phải qua sát hạch của ông Thần.

Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?

Bằng cách nào tạo Công Đức trong sáng?
 

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/09/2020