Chân Không

Chân Không

1632049888

Bố Thí Ba La Mật là gì?

Ông Nguyễn An Huy, sanh năm 1959, tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hỏi:

– Tôi nghiên cứu kinh điển của đạo Phật về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu. Tôi có đem câu này hỏi nghĩa các vị thầy mà bạn bè chúng tôi giới thiệu, các vị ấy giảng bố thí Ba La Mật như sau:

– Người bố thí thấy mình không thật.

– Người nhận bố thí không thật.

– Người đem của ra bố thí cũng không thật.

Tại sao cái nào cũng không thật. Vậy, tất cả đều không thật, bố thí để làm gì? Không biết, ở đây Thầy giảng có trùng hợp như vậy không?

 Trưởng ban quản trị chùa trả lời:

– Người giảng bố thí mà cái nào cũng không thật là bố thí “Tam luân không tịch”, tức bố thí để được hưởng phước ở cõi trời Vô Sắc.

 Bố thí “Ba La Mật”, tiếng này là tiếng Phạn.

– Chữ “Ba La Mật” dịch ra tiếng Trung Quốc là “Đáo bỉ ngạn”.

– Dịch ra tiếng Việt Nam là “Qua bờ bên kia”.

Tại sao có ý nghĩa này?

– Đức Phật dạy: Ở bên bờ bên này là thế giới luân chuyển của vật lý điện từ Âm Dương nên ồn ào, không an.

– Còn qua bờ bên kia là thanh tịnh, an vui.

 Bố thí “Ba La Mật” này có 2 phần bố thí:

1/- Sử dụng tài vật để bố thí Ba La Mật, thì được vô lượng phước đức; vô lượng phước đức này sẽ dẫn người bố thí đến nơi mà người đó muốn đến trong Tam giới này.

2/- Sử dụng "chánh pháp giải thoát" của Đức Phật dạy mà bố thí Ba La Mật, thì người này được vô lượng công đức, công đức chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC

 Nguyên văn dưới đây là của ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con phải bố thí làm sao được vô lượng công đức?

 Đức Phật dạy:

– Ông muốn bố thí mà có vô lượng công đức, thì ông hãy sử dụng chánh pháp của Như Lai đem đi bố thí, ông bố thí “Ba La Mật”.

– Người nào muốn dạy người khác bố thí Ba La Mật, thì người đó phải hiểu Tánh Phật của mình là gì, tánh người của mình là sao. Khi mình biết được rõ ràng 2 phần này rồi, thì mới dạy người khác. Còn không biết được căn bản trên, vì ham danh mê tiền, sử dụng tánh người tưởng tượng ra dạy người khác, không được phước mà con đem họa vào thân.

Mình muốn dạy người khác Bố thí Ba La Mật, thì trước tiên phải học cho thông 4 câu này:

Tánh Phật là tánh thật của ta

Tánh người vọng tưởng, kéo ta luân hồi

Muốn thoát ra cảnh luân hồi

Tạo nhiều công đức, muôn đời an vui.

Vị nào hiểu căn bản 4 câu nói trên, mà biết bố thí Ba La Mật nữa, thì giải thoát rất dễ với người đó.

Xem thêm: Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?
 

Trích quyển 2 “Những câu hỏi về Thiền tông

Bố Thí Ba La Mật là gì?
Chân Không

Chân Không

1632049888

Bố Thí Ba La Mật là gì?

Ông Nguyễn An Huy, sanh năm 1959, tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hỏi:

– Tôi nghiên cứu kinh điển của đạo Phật về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu. Tôi có đem câu này hỏi nghĩa các vị thầy mà bạn bè chúng tôi giới thiệu, các vị ấy giảng bố thí Ba La Mật như sau:

– Người bố thí thấy mình không thật.

– Người nhận bố thí không thật.

– Người đem của ra bố thí cũng không thật.

Tại sao cái nào cũng không thật. Vậy, tất cả đều không thật, bố thí để làm gì? Không biết, ở đây Thầy giảng có trùng hợp như vậy không?

 Trưởng ban quản trị chùa trả lời:

– Người giảng bố thí mà cái nào cũng không thật là bố thí “Tam luân không tịch”, tức bố thí để được hưởng phước ở cõi trời Vô Sắc.

 Bố thí “Ba La Mật”, tiếng này là tiếng Phạn.

– Chữ “Ba La Mật” dịch ra tiếng Trung Quốc là “Đáo bỉ ngạn”.

– Dịch ra tiếng Việt Nam là “Qua bờ bên kia”.

Tại sao có ý nghĩa này?

– Đức Phật dạy: Ở bên bờ bên này là thế giới luân chuyển của vật lý điện từ Âm Dương nên ồn ào, không an.

– Còn qua bờ bên kia là thanh tịnh, an vui.

 Bố thí “Ba La Mật” này có 2 phần bố thí:

1/- Sử dụng tài vật để bố thí Ba La Mật, thì được vô lượng phước đức; vô lượng phước đức này sẽ dẫn người bố thí đến nơi mà người đó muốn đến trong Tam giới này.

2/- Sử dụng "chánh pháp giải thoát" của Đức Phật dạy mà bố thí Ba La Mật, thì người này được vô lượng công đức, công đức chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC

 Nguyên văn dưới đây là của ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con phải bố thí làm sao được vô lượng công đức?

 Đức Phật dạy:

– Ông muốn bố thí mà có vô lượng công đức, thì ông hãy sử dụng chánh pháp của Như Lai đem đi bố thí, ông bố thí “Ba La Mật”.

– Người nào muốn dạy người khác bố thí Ba La Mật, thì người đó phải hiểu Tánh Phật của mình là gì, tánh người của mình là sao. Khi mình biết được rõ ràng 2 phần này rồi, thì mới dạy người khác. Còn không biết được căn bản trên, vì ham danh mê tiền, sử dụng tánh người tưởng tượng ra dạy người khác, không được phước mà con đem họa vào thân.

Mình muốn dạy người khác Bố thí Ba La Mật, thì trước tiên phải học cho thông 4 câu này:

Tánh Phật là tánh thật của ta

Tánh người vọng tưởng, kéo ta luân hồi

Muốn thoát ra cảnh luân hồi

Tạo nhiều công đức, muôn đời an vui.

Vị nào hiểu căn bản 4 câu nói trên, mà biết bố thí Ba La Mật nữa, thì giải thoát rất dễ với người đó.

Xem thêm: Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?
 

Trích quyển 2 “Những câu hỏi về Thiền tông

Chân Không

Chân Không

1629980544

Nghiệp Chướng Bổn Lai Không nghĩa là gì?

Trò hỏi: "Nghiệp chướng bổn lai không". Xin Viện chủ giải thích cặn kẽ?

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ, cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là do suy nghĩ hành động nó tạo ra. Bằng cái gì? Nó tạo ra bằng điện từ. Nghiệp dương thì nó cấu tạo bằng điện từ dương, nghiệp âm hay ác đức cấu tạo bằng điện từ âm. Hai cái này tương tác, quay trở lại tạo thành cái nghiệp, quay liên tục. Giống như cái tánh người, mà nó quay rồi nó mới có tánh người.

Mà khi nó vào trung tâm vận hành luân hồi, thì nó không còn quay được, điện từ nó không quay được là mất. Nó mất thì điện âm về âm, điện dương về dương, thì còn cái điện nào còn nữa? Giống như con người mình mà điện nó không quay, máu nó không ra thì con người mình sao? Đất, nước nó trở về đất, nước; đem vô lò thiêu rồi có còn ông A- bà B không?

Thì cái kia vô cũng vậy, vô trung tâm vận hành thì cái nghiệp nó tự trở thành về cái điện âm, điện dương của nó. Vì thế mà người ta nói là “Nghiệp chướng bổn lai không”, do cái duyên hợp tạo thành. Giống như con người mình, con người mình duyên hợp mới thành con người. Mà con người mình ngừng thở thì sao? 5 phút sau, 10 phút sau nó thối hoắc lên thì thôi, thì nó không phải là con người.

Đó, thành ra người ta nói là "Nghiệp chướng bổn lai không" là vậy. Trong này nó quay theo quy luật vật lý, còn vô trung tâm vận hành là nó mất. Nó không quay nữa thì những cái nghiệp nó trả về; âm về âm, dương về dương. Mà nó duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi. Vô trung tâm vận hành duy nhất chỉ còn hai cái đó thôi. Mình phải hiểu thế giới này, thì mới hiểu được cái đạo Phật.

Đạo Phật là nói đến chỗ chân thật, chân thật bằng sự thật của trái đất này. Đạo Phật nó có giá trị là cái chỗ đó. Khi đạo Phật ra đời, nó xóa tất cả những cái gì là hiểu lầm của con người. Tất cả những Tôn giáo này không thể chịu nổi cái công phá của Thiền tông. Bởi vì tôi nói là tất cả các đạo này, nó lập từ nhóm, từ nhóm; từ nhóm ở trong cái không gian này, trong cái vật thể này, hoặc trong cái hành tinh này.

Còn đạo Phật gọi là trùm khắp, trùm khắp cả càn khôn vũ trụ và tam giới. Vì thế mà đạo Phật giải thích được cái tam giới, vũ trụ, hành tinh; rồi vô hình, hữu hình, trái đất,... Cái gì cũng làm hết, cái gì cũng biết. Xin lỗi! Nó đem lên, giống như là nó cho mình lên bàn mổ, rồi nó cho mình mở mắt thấy. Đó, Thiền tông nó thấy, nó phá, nó dẹp được. Vì thế mà tôi bảo nó phá tất cả những cái gì mê tín, dị đoan ở đây, gọi là phá tà tông là ở cái chỗ đó.

Trích giải đáp Thiền tông 14/07/2019.

Chân Không

Chân Không

1630393158

Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Trò hỏi: Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Thầy trả lời:

Nhân là cái việc làm đầu tiên, cái quả là cái thành tựu sau, gọi là nhân quả, 

Vì thế mà trong dân gian làm nhân gì thì hái quả nấy, con trồng lúa thì con có lúa con trồng đậu có đậu con trồng khoai có khoai trồng mía có mía vậy thôi gọi là nhân quả, trên thế gian này gọi là thế giới nhân quả, đạo Phật phải hiểu cái này, đạo Phật chủ trương nhân quả luân hồi, anh làm gì kết quả nấy, và anh phải đi theo cái quy luật của nó gọi là nhân quả luân hồi.

— 

Trò hỏi: Trả nhân quả là gì ạ?

Thầy trả lời:

Trả nhân quả có nghĩa là: mình làm xấu thì mình trả quả xấu. 

Ví dụ: mình đi ra đường mình giựt của người ta công an nó bắt được ra tòa nó đẩy mấy năm tù là đó là do cái tội nhân quả, cái nhân ban đầu giựt đồ người ta tòa án nó kêu mình mấy năm tù đó là cái quả,

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi, làm vua làm chúa anh cũng phải bị cái nhân quả này, nên nhớ là nên nhớ là tất cả những người càng lớn nhân quả càng nặng, 

Thí dụ: con nghèo thì trộm cắp rất nhẹ, những người làm lớn đó thì trộm cắp rất lớn trộm cắp mấy chục tỉ, chớ ai thấy mấy ông lớn có ai ăn cắp một hai triệu không, do cái đó đó bởi vì nó nguy hiểm cái chỗ này, vì thế mà tu theo đạo Phật đạo Phật ông giãi bày trình bày rõ rành tất cả từ hữu hình vô hình, và từ việc làm đó mới gọi là đạo Phật, vì đạo Phật là đạo giác ngộ là hiểu biết hết, anh vô đạo Phật mà anh hiểu biết hết anh không có làm gì được hết, anh chỉ đụng gì anh mới thấy sợ bị nhân quả hết, vì thế mà tôi khuyên người vô đạo Phật nên đi bằng trí tuệ - mà trước khi vô cái này thì phải sử dụng bằng trí tuệ chứ đừng tu mù, đó là nhân quả đó.

Chuẩn hoá thiền tông 1/3/2020

Trò hỏi:

Con người có thể làm chủ nhân quả không?

Thầy trả lời:

Bây giờ con vô đây không có sống làm chủ nhân quả được, nhưng mà có cái cách này: con tạo công đức thì thần không có thực thi nhân quả con được. 

Vì trong kinh có nói công đức nhiều quỷ thần sợ, có nghĩa là khi con có phước đức ông thần nắm con được, còn con mà có công đức sáng không bôi đen ông thần không dám nắm thì không thực thi nhân quả con. 

Ví dụ: giống như điện mà không có dây nhựa bao thì ai dám nắm, sợi dây điện mà có dây nhựa bao thì ai cầm cũng được. 

Chuẩn hoá thiền tông 23/5/2020

 

Trò hỏi: Làm sao để giúp người khác mà không xen vào nhân quả?

Thầy trả lời:

Cái này nè con nên nhớ 1 điều đó khi mà thiền tông ra đời con biết con chỉ nên mua sách về con để đó, ai thích lại coi, nếu mà người thích thì con mới dụ người ta từ từ giúp người ta từ từ chứ đừng có khi nào nhớ thiền tông ra đời mà có nhiều người cái chùa người ta đang cúng hoặc cái chỗ người ta đang thờ mấy ông thần mấy ông cô hồn đó mà mình tới mình đưa vô nó đập mình chết á nó không có đập chết mà nó xúi mình chạy xe mình đang chạy xe tự nhiên con mắt mình hết thấy đường, nó áng lại hết thấy đường, đụng cái rầm lúc đó mình mới hiểu ủa tại sao nếu mà con chết con không nhớ nhen mà khi con sống nghen, ủa tại sao tui đang chạy mà tui lại không thấy đường vì con thấy để ý nè có nhiều người đang chạy xe cái có cái người đứng trước cửa tưởng đâu nó đi ai không phải cái bóng thôi lách qua chỗ khác đụng cái rầm đó gọi là thần thực thi nhân quả mà cái thần đó còn cái người đứng hiện đó là ai, là thánh bởi vì thế gian người ta nói thần thánh 2 cái ông này mà yểm trợ thì mới làm được thấy không, ông thần thực thi nhân quả phải ông thánh trợ giúp chớ 1 mình ổng không làm được.

Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020

Trò hỏi:

Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang?

Thầy trả lời:

Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương điện - hay điện từ quang thì anh phải kiến tánh, anh kiến tánh anh nhìn thấy được cái dòng điện đó anh mới cắt được nó còn không thấy đừng có mong, mà muốn kiến tánh anh phải có công đức nhiều chứ công đức ít không làm được. 

Ví dụ: 

Giống như cái lực anh muốn phá núi anh phải có cái lực mạnh hơn cái núi thì anh mới phá được núi, còn anh yếu yếu anh chỉ nhổ cỏ thôi chứ không thể phá được cái núi.

Chuẩn hoá thiền tông 28/6/2020

#thientong #nhanqua

Chân Không

Chân Không

1630673053

Giác Ngộ là gì? Luân Hồi là sao? Tu sao Giải Thoát?

Người nào tu theo Đạo Phật và muốn thoát khỏi quy luật luân hồi nơi Trái Đất này phải hiểu rõ Giác Ngộ là gì và Giải Thoát là đi về đâu.

Phần 1: Giác Ngộ

Tức 1 vị hiểu biết rõ 10 phần như dưới đây:

  1. Biết được Phật Tánh của mình có gì ?
  2. Hiểu Được Tánh Người có những chi ?
  3. Biết tu sao còn luân hồi ?
  4. Biết tu sao được giải thoát ?
  5. Tạo ra Phước Đức để làm gì ?
  6. Tạo ra Công Đức để làm chi ?
  7. Phải biết nguyên nhân định hình ra "Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh" cho Một Vị "Phật" ở ?
  8. Phải biết cấu tạo "Kim Thân" của 1 Vị Phật ?
  9. Phải biết 1 Tam Giới cấu tạo như thế nào, và sự sống của 1 Tam Giới ra sao ?
  10. Phải biết 3 việc làm của 1 Vị Phật ?

Phần 2: Luân hồi

1/- Luân là quay chuyển.

2/- Hồi là trở lại chỗ cũ.

A- Như tánh Phật: Đầu tiên ở trong Phật giới, ham muốn vào trái đất, mượn thân con người để tạo công đức trở về Phật giới định hình ra 1 Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và 1 Kim thân Phật, nhưng vì vào thế giới loài Người, ham mê đủ chuyện nên luân chuyển đi khắp nơi trong trái đất và Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi về Phật giới.

B- Như trái đất: Đầu tiên ở điểm A, bị sức hút của điện từ Âm Dương, hút luân chuyển đi một vòng 365 ngày, sau cùng rồi cũng Hồi về điểm A.

C- Như con người: Đầu tiên là con người, ham muốn đủ chuyện trên đời, nên luân chuyển đi các nơi trong Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi trở lại làm thân con người.

Phần 3: Tu sao được giải thoát?

* Người muốn giải thoát, không tu gì cả, mà chỉ cần biết 3 phần như sau:

1/- Nơi trái đất này lúc nào cũng luân chuyển, nếu ai dụng công tu hành là dính theo qui luật luân chuyển của trái đất, gọi là luân hồi.

2/- Cuộc sống hằng ngày như thế nào, cứ như thế mà làm, tức sống thuận theo qui luật nhân quả luân hồi của trái đất.

3/- Khi thuận tiện mới tạo ra công đức một cách bình thường, nhưng phải có chọn lọc.

4/- Khi hết duyên sống nơi thế giới này, nếu muốn về Phật giới, thì được tự tại trở về.
 

Tổng hợp từ: Bộ sách Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630683133

Pháp Trần là gì?

Hỏi:

Tối con hay nằm mơ thấy những cảnh hung dữ những người lạ quát chửi rủa hâm dọa con. Lúc thức con có thể làm chủ được, con có thể đối cảnh vô tâm được. Nhưng khi mơ thì con không thể, con bị lôi kéo nhiều, có khi con khóc, chửi lý với họ. Vậy có ảnh hưởng gì đến đường về Phật Giới của con không ạ ???

Viện chủ chùa trả lời:

Ảnh hưởng 100%, bây giờ muốn về Phật Giới tất cả những hình ảnh là quá khứ nó hiện ra, trong tàng thức mình nó hiện ra, bây giờ muốn về Phật Giới, tất cả đường về Phật Giới phải là phát ra được cái PHÁP TRẦN, PHÁP TRẦN đường về Phật Giới, ai mà làm được thì Thánh, Thần nó không nhào vô được.

PHÁP TRẦN là cái gì ?

Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Ngày xưa con đi học có khi nào con học thuộc lòng bài học thuộc lòng không ?. Con nằm con ngủ tiếng nói nó tự chạy ra. Đó là pháp trần đó.

Có nghĩa là cái đường về Phật Giới lúc nào trong người mình nó phải phát ra, kêu bằng nhớ tới thì PHÁP TRẦN nó ra.

PHÁP TRẦN là cái tiếng nói nhỏ nhất, vì thế mà khi mình mất rồi, PHÁP TRẦN nó sẽ dẫn mình đi, vì PHÁP TRẦN nó ẩn thì loài Thánh, Thần không phá mình được.

Mình không đạt đến PHÁP TRẦN thì chắc chắn loài Thánh và Thần sẽ dẫn mình đi, dù mình có Công Đức cỡ nào, mà không PHÁP TRẦN phát ra thì mình sẽ vướng vào trong cái quy luật vật lý lường gạt của ông Thần và ông Thánh.

PHÁP TRẦN là cái gì?

Là cái tiếng nói nhỏ nhất, giống như mình học thuộc lòng cái gì đó, mình vừa khởi lên bắt đầu nó chạy, cái bài học thuộc lòng nó chạy, nó nhảy ra. Đó là pháp trần đó. Con đang nằm mà đường về Phật Giới nó vẫn nói cho con nghe. Đó là Pháp Trần. Khi vừa mất mà bài đường về Phật Giới phát ra thì ông Thần, ông Thánh không lại gần mình được.

Thì cái bài về Phật Giới mình vừa khởi ra nó chạy theo, thì ông Thần ông Thánh không tới phá mình được, không lừa được mình.

Vì thế mà tu đạo phật Thiền Tông cái PHÁP TRẦN là quan trọng nhất để dẫn mình về Phật Giới, nếu mà PHÁP TRẦN không hiện được thì mình coi chừng phải cố gắng còn không bị lạc hết.

Trích giải đáp Thiền Tông ngày 15/12/2019.