Chân Không

Chân Không

1630674960

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc giày có ý nghĩa như thế nào?

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA - TA THỜ MÀ CHƯA CHẮC HIỂU!

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy 1 chiếc giày ý nghĩa như thế nào?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TRẢ LỜI:

Trước, phải hiểu tổng quát về cuộc đời của Tổ, nên tìm đọc cuộc đời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có viết đầy đủ trong quyển “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam”.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy 1 chiếc giày hay quẩy 1 cái bị, hoặc gánh 2 cái bao có ý nghĩa như sau:

1/- Gánh 2 cái bao, hoặc quẩy 1 cái bị, là Tổ đem đi từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa.

2/- Quẩy 1 chiếc giày là đi trở về Phật giới.

Chứng minh phần trở về Phật Giới này, xin đọc bài kệ 2 câu như sau của Lục Tổ Huệ Năng dạy:

Thiền tông là “Nhất tự thiền”

Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa.

Chúng tôi xin phân tích:

Tổ Bồ Đề Đạt Ma có hình hoặc tượng quảy một chiếc giày, quảy một cái túi, hoặc gánh hai cái bao là vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nhiệm vụ là truyền pháp Thiền tông về phương Đông.

Ngài truyền pháp môn Thiền tông học này sang phương Đông với nhiệm vụ là một Sứ giả, nên Ngài có:

1/- Trong tay Ngài giấy Công Hàm của vua Cha của Ngài là vua Bồ Đề Anh Đa.

2/- Theo phụ giúp Ngài là đoàn tùy tùng 12 người. Những vị tùy tùng này, là những vị đã từng đi Sứ sang Trung Hoa nhiều lần và thông thạo tiếng Trung Hoa. Những vị này đi theo Tổ để thông dịch cho Tổ, và bảo vệ Tổ.

3/- Ngài đi sang nước Trung Hoa bằng một chiếc thuyền Rồng, tức thuyền của Hoàng gia đi. Tuy là một chiếc thuyền, nhưng cũng là tượng trưng cho một quốc gia. Chuyên chở trong chiếc thuyền này:

– Có đầy đủ các kinh mà Đức Phật dạy suốt 49 năm. Trong đó có tập “Huyền Ký”, là tập sách chỉ dành riêng cho các vị Tổ Thiền tông để biết 6 phần quan trọng mà trong các kinh phổ thông không nêu, như:

1/- Tổ chức nơi trái đất này.

2/- Tổ chức một tam giới.

3/- Một ngàn Tam giới gọi là gì.

4/- Một tỷ Tam giới gọi là gì.

5/- Một ngàn tỷ Tam giới gọi là gì.

6/- Muốn vãng sanh đến các cõi trời sống, phải tu hành như thế nào.

7/- Muốn làm Thần tu như thế nào.

8/- Muốn giàu sang nơi thế giới này tu làm sao.

9/- Muốn ở mãi trong dòng tộc phải làm sao.

10/- Tại sao bị làm loài Ngạ quỷ.

11/- Tại sao bị làm loài Súc sanh.

12/- Tại sao bị vào các tầng Địa ngục.

13/- Tu sao bị làm loài Thực vật.

14/- Tu sao còn bị luân hồi.

15/- Tu sao được giải thoát.

16/- Tạo phước đức là tạo làm sao.

17/- Tạo sao được công đức.

18/- Công thức giải thoát ra sao.

19/- Nhiệm vụ của Tổ Thiền tông làm gì.

20/- Dạy người tu theo Thiền tông, cấp các loại giấy cũng như truyền Thiền.

V.v…

Trên đây là 20 mục căn bản của tập Huyền Ký mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp sang phương Đông. Ngài sang Phương Đông với tư cách của một Sứ giả và một đội ngũ hùng hậu như vậy, nên Ngài không sợ ai.

Tại sao Đức Phật huyền ký cho một vị Thái tử dẫn Mạch nguồn Thiền tông, mà không huyền ký cho một người bình thường.

Vì pháp môn Thiền tông, là pháp môn dẹp bỏ tất cả:

1/- Linh thiêng huyền bí.

2/- Cầu xin lạy lục người khác.

3/- Không làm con hay làm tôi tớ cho bất cứ ai.

4/- Phải tự mình đứng lên “bước ra khỏi Tam giới” này, để trở về quê hương cũ của chính mình là Bể tánh thanh tịnh, cũng gọi là Phật giới.

Nói rõ hơn, pháp môn Thiền tông học này, phá bỏ tất cả những hiểu biết và thực hành sai lầm của con người, nhất là mê tín dị đoan.

Đức Phật có dạy:

– Bất cứ ai, muốn hiểu rõ về hình hay tượng của Như Lai cũng như các vị Tổ Thiền tông, ít nhất người đó phải đạt được Bí mật Thiền tông, thì mới có cái hiểu biết đúng được. Còn không hiểu về Thiền tông mà giảng nói, thì không khi nào đúng được. Vì chỗ này, mà mỗi người giảng giải theo sự tưởng tượng của mình. Thậm chí, có người xưng mình là Thiền sư, mà không biết tu Thiền tông là tu làm sao.

Chúng tôi chứng minh phần này: Có vị tự xưng mình là Thiền sư mà giảng như sau:

– Nghiệp là do thói quen làm việc! -> Sai hoàn toàn.

– Kiến Tánh là nhận định! -> Không đúng một chút nào.

– Giáo ngoại biệt truyền, nói Đông phải hiểu Tây! -> Trật với văn hóa bình thường của người Việt Nam.

Nói tóm lại, tất cả các kinh:

1/- Tiểu thừa.

2/- Trung thừa.

3/- Đại thừa.

4/- Niệm Phật.

5/- Niệm Chú.

Đức Phật có nói đến danh từ: “Giải thoát”. Nhưng Như Lai không hoàn toàn không dạy công thức giải thoát ra sao. Vì vậy, người tu theo đạo Phật, mỗi người tưởng tượng ra một cách để tu và dạy lại người khác. Những vị thầy hiện nay, lấy pháp môn sau đây của Đức Phật dạy trong 37 pháp Quán và Tưởng. Thầy nào cũng nói pháp môn mình dạy là hay hơn hết.

Xem thêm: Đức Phật dạy Công Thức Giải Thoát

Nguồn: Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Email: [email protected]

Nơi dành cho những ai muốn tu Giác Ngộ - Giải Thoát và trở về nguồn cội của chính mình.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc giày có ý nghĩa như thế nào?
Chân Không

Chân Không

1630674960

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc giày có ý nghĩa như thế nào?

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA - TA THỜ MÀ CHƯA CHẮC HIỂU!

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy 1 chiếc giày ý nghĩa như thế nào?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TRẢ LỜI:

Trước, phải hiểu tổng quát về cuộc đời của Tổ, nên tìm đọc cuộc đời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có viết đầy đủ trong quyển “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam”.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy 1 chiếc giày hay quẩy 1 cái bị, hoặc gánh 2 cái bao có ý nghĩa như sau:

1/- Gánh 2 cái bao, hoặc quẩy 1 cái bị, là Tổ đem đi từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa.

2/- Quẩy 1 chiếc giày là đi trở về Phật giới.

Chứng minh phần trở về Phật Giới này, xin đọc bài kệ 2 câu như sau của Lục Tổ Huệ Năng dạy:

Thiền tông là “Nhất tự thiền”

Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa.

Chúng tôi xin phân tích:

Tổ Bồ Đề Đạt Ma có hình hoặc tượng quảy một chiếc giày, quảy một cái túi, hoặc gánh hai cái bao là vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nhiệm vụ là truyền pháp Thiền tông về phương Đông.

Ngài truyền pháp môn Thiền tông học này sang phương Đông với nhiệm vụ là một Sứ giả, nên Ngài có:

1/- Trong tay Ngài giấy Công Hàm của vua Cha của Ngài là vua Bồ Đề Anh Đa.

2/- Theo phụ giúp Ngài là đoàn tùy tùng 12 người. Những vị tùy tùng này, là những vị đã từng đi Sứ sang Trung Hoa nhiều lần và thông thạo tiếng Trung Hoa. Những vị này đi theo Tổ để thông dịch cho Tổ, và bảo vệ Tổ.

3/- Ngài đi sang nước Trung Hoa bằng một chiếc thuyền Rồng, tức thuyền của Hoàng gia đi. Tuy là một chiếc thuyền, nhưng cũng là tượng trưng cho một quốc gia. Chuyên chở trong chiếc thuyền này:

– Có đầy đủ các kinh mà Đức Phật dạy suốt 49 năm. Trong đó có tập “Huyền Ký”, là tập sách chỉ dành riêng cho các vị Tổ Thiền tông để biết 6 phần quan trọng mà trong các kinh phổ thông không nêu, như:

1/- Tổ chức nơi trái đất này.

2/- Tổ chức một tam giới.

3/- Một ngàn Tam giới gọi là gì.

4/- Một tỷ Tam giới gọi là gì.

5/- Một ngàn tỷ Tam giới gọi là gì.

6/- Muốn vãng sanh đến các cõi trời sống, phải tu hành như thế nào.

7/- Muốn làm Thần tu như thế nào.

8/- Muốn giàu sang nơi thế giới này tu làm sao.

9/- Muốn ở mãi trong dòng tộc phải làm sao.

10/- Tại sao bị làm loài Ngạ quỷ.

11/- Tại sao bị làm loài Súc sanh.

12/- Tại sao bị vào các tầng Địa ngục.

13/- Tu sao bị làm loài Thực vật.

14/- Tu sao còn bị luân hồi.

15/- Tu sao được giải thoát.

16/- Tạo phước đức là tạo làm sao.

17/- Tạo sao được công đức.

18/- Công thức giải thoát ra sao.

19/- Nhiệm vụ của Tổ Thiền tông làm gì.

20/- Dạy người tu theo Thiền tông, cấp các loại giấy cũng như truyền Thiền.

V.v…

Trên đây là 20 mục căn bản của tập Huyền Ký mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp sang phương Đông. Ngài sang Phương Đông với tư cách của một Sứ giả và một đội ngũ hùng hậu như vậy, nên Ngài không sợ ai.

Tại sao Đức Phật huyền ký cho một vị Thái tử dẫn Mạch nguồn Thiền tông, mà không huyền ký cho một người bình thường.

Vì pháp môn Thiền tông, là pháp môn dẹp bỏ tất cả:

1/- Linh thiêng huyền bí.

2/- Cầu xin lạy lục người khác.

3/- Không làm con hay làm tôi tớ cho bất cứ ai.

4/- Phải tự mình đứng lên “bước ra khỏi Tam giới” này, để trở về quê hương cũ của chính mình là Bể tánh thanh tịnh, cũng gọi là Phật giới.

Nói rõ hơn, pháp môn Thiền tông học này, phá bỏ tất cả những hiểu biết và thực hành sai lầm của con người, nhất là mê tín dị đoan.

Đức Phật có dạy:

– Bất cứ ai, muốn hiểu rõ về hình hay tượng của Như Lai cũng như các vị Tổ Thiền tông, ít nhất người đó phải đạt được Bí mật Thiền tông, thì mới có cái hiểu biết đúng được. Còn không hiểu về Thiền tông mà giảng nói, thì không khi nào đúng được. Vì chỗ này, mà mỗi người giảng giải theo sự tưởng tượng của mình. Thậm chí, có người xưng mình là Thiền sư, mà không biết tu Thiền tông là tu làm sao.

Chúng tôi chứng minh phần này: Có vị tự xưng mình là Thiền sư mà giảng như sau:

– Nghiệp là do thói quen làm việc! -> Sai hoàn toàn.

– Kiến Tánh là nhận định! -> Không đúng một chút nào.

– Giáo ngoại biệt truyền, nói Đông phải hiểu Tây! -> Trật với văn hóa bình thường của người Việt Nam.

Nói tóm lại, tất cả các kinh:

1/- Tiểu thừa.

2/- Trung thừa.

3/- Đại thừa.

4/- Niệm Phật.

5/- Niệm Chú.

Đức Phật có nói đến danh từ: “Giải thoát”. Nhưng Như Lai không hoàn toàn không dạy công thức giải thoát ra sao. Vì vậy, người tu theo đạo Phật, mỗi người tưởng tượng ra một cách để tu và dạy lại người khác. Những vị thầy hiện nay, lấy pháp môn sau đây của Đức Phật dạy trong 37 pháp Quán và Tưởng. Thầy nào cũng nói pháp môn mình dạy là hay hơn hết.

Xem thêm: Đức Phật dạy Công Thức Giải Thoát

Nguồn: Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Email: [email protected]

Nơi dành cho những ai muốn tu Giác Ngộ - Giải Thoát và trở về nguồn cội của chính mình.

Chân Không

Chân Không

1630586086

Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

SAU ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI KHÔNG DỤNG CÔNG.

ĐỨC PHẬT DẠY:

 1. VỀ THÂN:
  * Không luận đi, đứng, nằm hay ngồi.
 2. VỀ TÁNH:
  A/ Chỉ sử dụng Phật Tánh, tức Thấy, Nghe, Pháp, Biết, phải ở trong thanh tịnh tự nhiên.
  B/ Cụ tập được như vậy, khi nào cụ được “Rơi vào trạng thái như không có thân mình", càng lâu càng tốt. Chỗ này Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không" là Đức Phật dạy chỗ này đó.
  C/ Cụ thấy hay nghe không bị giới hạn là đúng. Chỗ này Đức Phật dạy trong Huyền ký: “Khi Tánh tự nhiên thanh tịnh là đây Niết bàn”.

 

LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI CÓ DỤNG CÔNG. 

ĐỨC PHẬT NƠI KINH KIM CANG:

CỬA THỨ NHẤT:
Tâm cảnh không dính nhau:
Tánh người của cụ đối diện là tiếng động, hoặc cảnh hay vật mình đang thấy: Tiếng mình đang nghe, hoặc cảnh vật mình đang thấy, phải nghe hoặc thấy như sau:
- Biết mình đang nghe hoặc thấy.
Một: Biết mình đang nghe, tiếng lớn, tiếng nhỏ, trầm hay bổng, v.v... Hoặc biết mình đang thấy, màu sắc, dài ngắn, cao thấp, v.v
Thấy, Nghe này nó còn nằm trong Tánh Phật, nếu cụ tập được như vậy, đã vượt được qua cửa thứ nhất là “Tâm và cảnh không dính nhau". Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đã giải thoát được phần thứ nhất rồi. Cho nên, trong pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền Đức Phật dạy:
- Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát.

CỬA THỨ HAI:
Độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ: Khi đã vượt qua được cửa thứ nhất rồi sẽ đến cửa thứ hai; người tu được đến cửa thứ hai này tự nhiên nghe rất nhiêu tiếng âm thanh hay hình ảnh từ trong Tàng thức của mình đổ ra, dù có dụng công ngăn nó, nó cũng tự động tuôn đổ ra. 

Vì sao vậy?

Vì những thứ vọng tưởng của cụ, truớc kia lúc nào cụ cũng liên tục nhồi nhét đem vô Tàng thức. Nơi cửa miệng tàng thức, như có cái nút chận bít lại vậy, nên những thứ trong tàng thức mà cụ đem vào trước kia nó không tuôn đổ ra được; nay cụ tu Như Lai Thanh tịnh thiền, tức cụ không đem vào trong tàng thức nữa, nên cửa miệng tàng thức được trống, do đó những thứ mà trước kia cụ đem vào, nay cửa tàng thức được mở, nên những thứ trong tàng thức tự động tuôn đổ ra, khi trong tàng thức của cụ được trống sạch, cái kho tàng thức này nó biến thành là cái kho thanh tịnh. Đức Phật dạy cái kho thanh tịnh này là “Như Lai Tàng", tức cái kho thanh tịnh tự nhiên.

Cửa thứ hai này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy:
- Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ.

Trong cái kho Như Lai Tàng này, duy nhất chỉ còn chứa hai thứ:
1- Công đức.
2- Phước đức.
Công đức nó nằm trong vỏ bọc tánh Phật của cụ. Vì vậy, khi cụ vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, nó được điện từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật giới chiếu vào.
Khối công đức này, nó liền biến thành là ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Phật tánh thanh tịnh ở trong vỏ bọc tánh Phật, liền theo đó 1 Kim thân Phật được định hình.
Hai thứ này, lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra nơi thế giới loài người.

CỬA THỨ BA:
Vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới:
Vì là theo “Lộ trình vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới" nên bắt buộc phải đi qua cửa “Hải Triều Dương" mới về được. Còn cửa Hải Triều Âm, là cửa chuyên hút tánh Phật, từ Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, và Trung Âm thân từ các nơi trong tam giới để trở lại thế giới loài người.


Đức Phật có dạy:
- Nơi thế giới này, tồn tại được là do sức hút khủng khiếp của điện từ Âm Dương. Vì vậy, bất cứ ai muốn vượt ra ngoài sức hút này khó thực hiện được. Nếu người nào muốn vượt ra thế giới này để trở về Phật giới, thì phải làm 3 phần:

 1. Có ý chí sắt đá, kiên cường.
 2. Gặp được 1 vị Thiện tri thức.
 3. Một lòng muốn giải thoát.

Thì mới mong thành công được.


Đức Phật có dạy rõ như sau:
- Vị nào tu đúng pháp môn Thanh tịnh thiền mà muốn lên quốc Tịnh Độ ở trong tam giới nào, thì vị ấy phải làm 2 việc:
1/- Tạo ra công đức cho thật nhiêu, để được làm 1 vị Phật.
2/- Tạo ra phước đức thật nhiều, để lập ra nước Tịnh Độ.


Lập nước Tịnh Độ để làm gì?
Để rước những người ở trái đất này ham vui chơi trong thanh tịnh, vãng sanh đến đây sinh sống.
Vị nào tạo ra công đức và phước đức được vô lượng, thì vị này được mang 3 thân:

 1. Vô lượng thọ.
 2. Vô lượng quang.
 3. Vô lượng công đức.


Đức Phật dạy:
- Nơi thế giới vật lý Âm Dương này, một suy nghĩ hay hành động gì, cũng thành tựu trong vật lý, nên không giải thoát được.
- Người tu Thiền tông hãy lấy căn bản 4 câu này làm chuẩn:
Khi nhận Phật tánh được rồi
Những việc nhân thế, Phật làm mà thôi
Trí thế tự nhiên tách rời
Trở về vật lý, luân hồi, tử sanh!

Tuy Đức Phật dạy vậy, chứ sự thật rất khó, một vạn người tu theo giải thoát, chưa chắc có 1 người nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình.
Vì sao vậy?


Đức Phật bảo họ:
Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi
Lúc lên chót vót tận trời cao (cõi trời)
Khi chui xuống tận lòng đất đỏ (Địa ngục)
Tưởng rằng cao tột ấy là vui.

Xuống tận lòng đất ấy là khổ
Khổ vui, vui khổ, kẻ ngu đần
Bỏ vui, bỏ khổ, là hơn người
Khi nghe được tiếng vang rền nổ (ngộ Nhĩ căn).

Xé nát màn đêm đã thấy đường
Đường về quê cũ không xa lắm
Bởi tại lòng ham chẳng chịu về
Ham mê vật chất mới lê thế.

Đường trần giong ruổi đi đi mãi
Lường gạt với nhau để kiếm danh
Vì vậy, người này không giải thoát
Muôn đời ngàn kiếp phải trầm luân.

Trích: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát

Chân Không

Chân Không

1631843009

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?

Như thế nào là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cúng dường “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, như thế nào thì có Công Đức ạ?

Đạo nhân vô tu vô chứng chính là Phật Tánh của chính mình.

* Vì vậy, người nào Kiến Tánh tự biết như sau:

1/- Dù có cúng dường hằng hà sa số Đức Phật đi nữa, cũng là phước đức bên ngoài, phước đức là phải lần hết đi.

2/- Còn công đức, chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Công đức, là “vật tư” để định hình ra 1 “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh” và 1 “Kim Thân Phật”, để Tánh Phật ẩn vào trong đó “sản sanh” ra 1 vị Phật. Vị nào đã thành Phật rồi, thì vị đó được gọi là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Vậy, chúng ta ráng “cúng dường” cho Đạo Nhân này đi.

Cội nguồn của chúng ta là Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng chính là “Đạo nhân vô tu vô chứng”, hay pháp thân thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là Bản lai diện mục của chúng ta vậy.

Vì vậy Đức Phật dạy:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi chăng nữa, cũng là phước báu bên ngoài, phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải sinh diệt.

Vì vậy Đức Phật dạy:

-“Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối”. Trở về được cái không hình tướng của chính mình, cái không hình tướng của chính mình đó, chính là “đạo nhân vô tu vô chứng”.

Vì vậy đức Phật và Tổ sư Thiền tông có dạy:

– Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và sống với Tánh chân thật đó mới mong thành Phật được.

Nhiều vị tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà! Họ đâu biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy lơi thế giới này là pháp môn Thanh tịnh thiền. Pháp môn Thanh tịnh thiền Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà ngài chỉ dạy riêng cho Tổ sư thiền thôi. Do đó người đọc nơi Kinh sách, không thể nào tìm thấy được, nếu vị nào có đại duyên sẽ nhận được dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Vì chỗ đặc biệt đó nên người nào ham danh, lợi, địa vị, không thể nào biết được.

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630592060

Kinh Duy Ma Cật: Những Điều Bạn Chưa Từng Được Nghe

Trong phẩm thứ 7 phẩm Quán chúng sinh xuất hiện một nhân vật là một THIÊN NỮ, vị này suốt 12 năm ở trong phòng của ngài DUY MA CẬT, đã đối đáp với vị đại đệ tử xuất sắc của Đức Phật là ông XÁ LỢI PHẤT.

 1. Thiên nữ rải hoa trên thân Bồ tát và các đại đệ tử; hoa đến thân Bồ tát thì rơi xuống, đến thân đại đệ tử thì dính trên thân, dùng thần lực phủi đi cũng không phủi được. Con xin Bác giải thích hiện tượng này ạ?
 2. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ đắc pháp gì mà được 'biện tài vô ngại', Thiên nữ trả lời 'tôi vô chứng vô đắc nên biện tài, kẻ thấy có chứng có đắc gọi là tăng thượng mạn'. Con xin Bác giải thích câu này ạ❓
 3. Thiên nữ nói 'ở trong phòng của ngài Duy Ma Cật chỉ ngửi mùi hương của công đức Phật, không ưa ngửi mùi hương của công đức nhị thừa'. Con xin Bác giải thích về công đức Phật và công đức nhị thừa ạ❓
 4. Thiên nữ ở trong phòng của ngài Duy Ma Cật 12 năm, chỉ để nghe Phật pháp Bất khả tư nghì, con số này có ý nghĩa như thế nào ạ Bác❓
 5. Thiên nữ nói trong phòng của Cư sĩ Duy Ma Cật luôn có 8 pháp khó đắc chưa từng có, con chỉ xin phép hỏi về 3 trên 8 pháp này thưa bác, đó là:
  ❁ Thứ nhất ánh sáng màu vàng ngày đêm chiếu soi, thưa Bác ánh sáng đó là gì ạ?
  ❁ Có 4 kho tàng lớn hễ cầu là được, dạ thưa Bác là ngụ ý của Thiên nữ nói gì ạ?
  ❁ Cung điện của Chư Thiên và cõi Tịnh độ đều hiện trong phòng dạ thưa bác đây nghĩa là gì ạ❓
 6. 🔆 Ngài Xá lợi Phất hỏi thiên nữ rằng: 'Cô diệt ở nơi đây rồi cô sẽ sanh nơi nào'; Thiên nữ trả lời 'Phật biến hóa sở sanh tôi cũng theo đó mà sanh'. Dạ thưa Bác 'biến hóa sở sanh' nghĩa là gì ạ❓
 7. 🔆 Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ 'bao lâu nữa thì cô đắc vô thượng Bồ đề'; Thiên nữ trả lời 'khi ông trở lại là phàm phu thì tôi thành vô thượng Bồ đề'. Tại sao Thiên nữ lại nói ý nghĩa như vậy ạ❓
 8. 🔆 Ngài Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng: "Thiên nữ này đã đắc vô sanh pháp nhẫn". Tại sao một vị Thiên nữ lại có được khả năng này và sự kiện này ngụ ý cho điều gì ạ❓
   


#LongNu
#DuyMaCat
#BatKhaTuNghi
#QuanChungSanh
#CongDuc
#PhanThan
#VoCau
#NuocRong
#NuThanhPhat
#ThanhTinh
#ThienNu
#DaoPhatKhoaHocThienTong
#GiacNgoGiaiThoat
#ScienceOfZenBuddhism
#EnlightenmentLiberation
#ChuaThienTong
#TanDieu
#ZenPagoda
#ChuanHoaThienTong
#GiaiDapThienTong

Chân Không

Chân Không

1630560221

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp đã ngộ thiền như thế nào?

Khi Đức Phật đưa cành hoa sen trước mặt 1250 đệ tử của Ngài. Mọi người đều ngơ ngác, Chỉ duy nhất có Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Vậy, Ngài Ma Ha Ca Diếp đã ngộ được điều gì từ cành sen đó?

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất:

- Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật.

- Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật đã 78 tuổi, còn Ngài 79 tuổi. Cũng là thời cơ truyền “Bí mật Thiền tông” cho Tổ vị thứ nhất, nên một buổi sáng mùa xuân, trên mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn, Đức Phật tập họp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, Ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa, mọi người ai ai cũng ngơ ngác, riêng Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười, Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp:

- Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười?

Ông Ma Ha Ca Diếp trình thưa với Đức Phật:

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành sen đưa lên, nên con đã nhận ra Tánh Thấy chân thật rõ ràng của con, nên con mừng quá nên con mỉm cười.

Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp:

- Ông thấy như thế nào?

Ngài Ma Ha Ca Diếp, không trả lời thấy như thế nào, mà Ngài trình thưa cùng Đức Phật bằng bài kệ 44 câu như sau:

Sen xuân nở tại Linh Sơn

Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà

Ý Phật con đã nhận ra

Tánh Thấy, ý thấy, được qua luân hồi.

Bao năm khổ hạnh con thôi

Sống với tánh Thấy, luân hồi màng chi

Hoa sen con nhận tức thì

Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người.

Phật ôi, Con đã ngộ rồi

Thấy trong thanh tịnh, là nơi quê nhà

Phật tánh, con đã nhận ra

Khi thấy, Ý thấy vượt xa muôn trùng.

Tánh Thấy hết sức lạ lùng

Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay

Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày

Hôm nay thật sự, nhận ngay Tánh mình.

Nhận được, con chỉ lặng thinh

Nở ra nụ cười vui lắm Phật ôi

Trước kia, Phật dạy con “Thôi”

Mà thôi không được, luân hồi con đi.

Hoa sen con thấy tức thì

Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời

Nụ cười thay thế chữ “Thôi”

Để trình Đức Phật, đôi môi thay lời.

Linh Sơn, con đã rõ lời

Thiền Thanh con biết, luân hồi dứt ngay

Trước huynh đệ, con trình bày

Môn thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền.

Mấy ngàn người bỏ tu riêng

Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm

Nhờ con lặng lẽ âm thầm

Bất ngờ nhận được, không lầm chuyển luân.

Hôm nay, thật sự con mừng

Mừng vì sinh tử đã dừng với con

Linh Sơn con quyết lòng son

Giữ môn thiền học thường còn thế gian.

Hể ai muốn hết gian nan

Chỉ cần Thanh tịnh, mới sang quê nhà

Lòng con xin nói hết ra

Cám ơn Đức Phật, con xa luân hồi.

Thiền Thanh kỳ diệu Phật ôi!

Chỉ cần thanh tịnh, luân hồi bỏ con

Con nay kính nguyện lòng son

Truyền môn thiền học, được còn mai sau.

Ngài Ma Ha Ca Diếp trình lên Đức Thế Tôn bài kệ 44 câu mà Ngài đã đạt được “Bí mật Thiền tông” nhân Ngài nhìn thấy cành hoa sen trên tay Đức Phật.

Đức Phật nói với các vị Tỳ kheo và đại chúng:

- Này các vị Tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền Thanh tịnh bằng cành hoa sen 1.250 các ông, duy nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp nhận ra được chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, đây là pháp môn màu nhiệm mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

Như Lai dạy rõ pháp môn Thanh tịnh thiền này được lưu truyền như sau:

Việc truyền thiền Thanh tịnh này, đúng 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền thiền Thanh tịnh này cho ông Ma Ha Ca Diếp, để thay Như Lai dạy pháp môn thiền Thanh tịnh này, sau khi Như Lai diệt độ.

Ông A Nan Đà và các đệ tử lớn của Như Lai cũng như đại chúng, thiết lập bàn hương và phẩm vật, để Như Lai làm lễ truyền thiền Thanh tịnh, trước sự chứng minh của Mười Phương Chư Phật, các ông hãy tựu hội về cho đầy đủ.

Vì sao các ông phải tựu hội?

- Vì đây là buổi lễ truyền thiền Thanh tịnh đầu tiên cũng đồng nghĩa dòng chảy của “Mạch nguồn thiền Thanh tịnh” của Như Lai dạy đã khởi đầu tại đây. Mạch nguồn thiền Thanh tịnh này, tiếp theo là 35 đời Tổ nữa, được phân chia như sau:

- Ở nước Ấn Độ này có 28 đời Tổ.

- Nước lớn ở phương Đông có 5 đời Tổ.

- Còn nước nhỏ phương Đông, cũng gọi là nước Rồng có 3 đời Tổ. [ Nước Rồng là Việt Nam chúng ta ngày nay ]

Đến đây, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh bị quên lãng, mãi đến đời Mạt Thượng pháp, ở tại đất Rồng mới có người nhận lại được, người này cho pháp môn thiền Thanh tịnh phổ biến đi khắp Năm châu.

Ông Ma Ha Ca Diếp, khi ông sắp tịch diệt, ông hãy truyền pháp môn Thanh tịnh thiền này lại cho ông A Nan Đà, để làm Tổ sư thiền đời thứ hai. Như Lai dạy các ông như sau: Khi ông A Nan Đà nhận Tổ vị thứ hai, phải đổi danh là Thiền tông.

Vì sao phải đổi danh như vậy?

Vì pháp môn Thanh tịnh thiền này, bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được truyền theo “Tông pháp thiền” rõ ràng. Lần đầu tiên, Như Lai truyền thiền Thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được, nhưng khi ông Ma Ha Ca Diếp truyền Thiền tông lại cho ông A Nan Đà, chỉ có ông A Nan Đà, ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn của Như Lai dự thôi.

Vậy, ngày trăng tròn tháng 2 này, Như Lai sẽ chánh thức hành lễ truyền Thanh tịnh thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp. Vậy, các ông mỗi người một việc, lo buổi lễ này cho thật chu đáo, ai lo việc gì cố gắng cho tốt.

Đức Phật vừa nói xong, tất cả giải tán và lo công việc của mình.

Sáng ngày trăng tròn tháng 2, ban sáng, ánh sáng mặt trời nắng gắt chói chang, nhưng khi mặt trời vừa nhô lên đến lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật và đệ tử của Ngài cũng như tất cả Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di tập họp đông đủ. Bất ngờ, trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu trời sáng rực và mát dịu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài, và nói:

- Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật đã thành Phật trước tôi.

- Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn ở cõi Ta bà này. Tôi là Bồ tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da. Được Đức vua và Hoàng hậu đặt cho cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới Dục giới này.

- Trong đó có 5 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý. Một pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được giác ngộ rồi giải thoát ra khỏi thế giới Dục giới này.

[ 6 pháp môn tu mà Đức Phật dạy, link đọc: https://buddha.to/p/2438a29a50c8]

- Ông Ma Ha Ca Diếp, là một trong mười đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”. Vì vậy, hôm nay tại lễ đài nơi núi Linh Sơn cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cũng như Hằng hà sa số Chư Phật Mười Phương, tức những vị đã thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước.

- Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ nhập Niết bàn để trở về nguồn cội của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế giới vật lý này, đều phải truyền thiền Thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”, để người đó làm Tổ sư thiền thứ nhất.

- Hôm nay, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền, ông Ma Ha Ca Diếp là người đầu tiên nhận được “Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm”, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, mà phải truyền riêng theo dòng thiền của nó.

- Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật cổ Nhiên Đăng cũng như Chư vị Phật quá khứ Mười Phương. Ông Ma Ha Ca Diếp là người đã đạt “Bí mật Thanh tịnh thiền”, có làm kệ nói lên được chỗ chân thật những thứ trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh. Nên hôm nay, tôi làm lễ truyền Thanh tịnh thiền này. Vậy, kính xin Đức Phật Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật chứng minh cho tôi.

[ Công thức giải thoát mà Ngài truyền đi là gì? Link đọc: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=101428251737971&id=100056123883481 ]

Trích quyển 8 "Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền Tông"

#thientong