Chân Không

Chân Không

1630390008

Tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao?

Câu hỏi 13: Thưa Chú, Trong bài "Vượt Hải Triều" có đoạn:

 Ầm ầm vọng thức dậy,

 Cuồn cuộn vọng tánh dâng,

 Tạo thành bờ ngăn cách

 Giữa sanh tử vô sanh...

Vậy, tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao ạ, thưa Chú?

TG-SG NGUYỄN NHÂN Trả Lời:

- Bài kệ này Đức Phật dạy có 3 ý:

* Ý một :

- Thời Đức Phật và sau Đức Phật 2.561 năm, không ai biết:

 • Tổ chức Trái đất là gì?

 • Tổ chức của tánh Người là sao?

Hoàn toàn không ai biết tu Giải thoát.

Mà tu trong cái Tưởng tượng.

Tu trong Vọng thức, nên mới có câu:

 Ầm ầm vọng thức dậy,

 Cuồn cuộn vọng tánh dâng,

 Tạo thành bờ ngăn cách

 Giữa sanh tử vô sanh.

* Ý hai :

- Khi Thiền Tông ra đời rồi, mới biết là "Hư Vọng", nên mới có câu:

 Nếu biết là hư vọng

 Vượt qua rất dễ dàng.

* Ý ba :

- Còn không biết thì phải:

  Làm tôi tớ cho bọn quỷ, bọn ma.

  Không trở về nguồn cội.V.v...

Trích Giải Đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông Việt Nam

Tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao?
Chân Không

Chân Không

1630390008

Tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao?

Câu hỏi 13: Thưa Chú, Trong bài "Vượt Hải Triều" có đoạn:

 Ầm ầm vọng thức dậy,

 Cuồn cuộn vọng tánh dâng,

 Tạo thành bờ ngăn cách

 Giữa sanh tử vô sanh...

Vậy, tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao ạ, thưa Chú?

TG-SG NGUYỄN NHÂN Trả Lời:

- Bài kệ này Đức Phật dạy có 3 ý:

* Ý một :

- Thời Đức Phật và sau Đức Phật 2.561 năm, không ai biết:

 • Tổ chức Trái đất là gì?

 • Tổ chức của tánh Người là sao?

Hoàn toàn không ai biết tu Giải thoát.

Mà tu trong cái Tưởng tượng.

Tu trong Vọng thức, nên mới có câu:

 Ầm ầm vọng thức dậy,

 Cuồn cuộn vọng tánh dâng,

 Tạo thành bờ ngăn cách

 Giữa sanh tử vô sanh.

* Ý hai :

- Khi Thiền Tông ra đời rồi, mới biết là "Hư Vọng", nên mới có câu:

 Nếu biết là hư vọng

 Vượt qua rất dễ dàng.

* Ý ba :

- Còn không biết thì phải:

  Làm tôi tớ cho bọn quỷ, bọn ma.

  Không trở về nguồn cội.V.v...

Trích Giải Đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông Việt Nam

Chân Không

Chân Không

1630930324

Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là ai?

ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG CÚNG DƯỜNG MỘT NGÀN ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG MỘT VỊ “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG” LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cúng dường mà Đức Phật đã dạy:

  1. - Chúng ta cúng dường 100 tăng không giữ giới, không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới.
  2. - Chúng ta cúng dường 100 tăng giữ giới, không bằng cúng dường một vị A La Hán.
  3. - Chúng ta cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật.
  4. - Chúng ta cúng dường 100 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường một Đức Phật.
  5. - Chúng ta cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”.

Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà lớn lao như vậy?

Quí vị muốn biết Đạo Nhân này không?

Quí vị biết niệm Phật là niệm làm sao không?

+ Niệm Phật có phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?

Bởi vậy, từ trước đến giờ, chúng ta niệm như vậy, cho nên cả ngàn năm nay chưa thấy có ai được đạo cả!

+ Cái lỗi là tại chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ coi niệm Phật là gì?

Vậy chúng ta thử tìm hiểu kỹ niệm Phật là niệm làm sao?

+ Nếu chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật, như vậy có đúng là niệm Phật không?

Trưởng ban giải thích:

- Xét cho kỹ, niệm như thế không phải là niệm Phật, mà gọi là kêu tên Đức Phật A Di Đà.

- Chữ niệm là nhớ, còn niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật nào đây?

- Đức Phật A Di Đà, mình không thấy.

- Đức Phật Thích Ca, thì đã tịch hơn 2.550 năm rồi.

- Còn vạn Phật như trong các kinh, mình không biết mặt mày ra làm sao?

Vì vậy, chúng ta niệm hoài không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Tổ sư Thiền tông đã dạy.

Quí vị niệm Phật mà thấy hình Đức Phật A Di Đà hay là hình Đức Phật nào khác, là vì quí vị tưởng tượng đó thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca, cũng như quí vị Tổ sư Thiền tông hay thiền sư đã dạy chúng ta rất rõ ràng, là khi chúng ta tu hành, nếu gặp Phật phải “Giết” Phật, gặp ma phải “Giết” ma, mới tu hành đúng chánh pháp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nói đi nói lại:

- Ta là Phật đã thành.

- Còn các ông là Phật sẽ thành.

Vì vậy, nếu chúng ta niệm Phật mà nhớ Phật của chính chúng ta liên tục trong thời gian ngắn, tức lúc nào chúng ta cũng sống với ông Phật của chính mình, tức chúng ta là Phật rồi đó. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta một giờ thì chúng ta là Phật một giờ. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta mười giờ thì chúng ta là Phật mười giờ. Còn nếu chúng ta sống liên tục với ông Phật của chính chúng ta thì chúng ta là Phật rồi vậy, có nghĩa là chúng ta được trở về Cội Nguồn của chính chúng ta.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy:

- Cội Nguồn của chính chúng ta là “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cũng chính là vị “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, hay “PHÁP THÂN THANH TỊNH” của chính chúng ta, cũng gọi là “BẢN LAI DIỆN MỤC” của chính chúng ta vậy.

Vì vậy, Đức Phật bảo:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi nữa, cũng là phước báu bên ngoài; phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải bị sinh diệt!

Vì vậy, Đức Phật bảo:

- Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Trở về được cái KHÔNG TƯỚNG CỦA CHÍNH MÌNH. Cái không tướng của chính mình đó, chính là vị ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG (đây là điệp khúc thứ hai mà chúng tôi lập lại, để cho quí vị nhớ thật rõ).

Vì vậy, Đức Phật và quí vị Tổ sư Thiền tông đã dạy:

- Ai nhận được Tánh Chân Thật của chính mình, biết được Tánh Chân Thật của chính mình rồi, và sống với Tánh Chân Thật đó, mới mong thành Phật được!

Nhiều vị, tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà!

Họ đâu biết rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy nơi thế giới này là pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Pháp Thanh Tịnh Thiền này, Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà Ngài chỉ dạy riêng cho những Tổ sư thiền thôi. Do đó, người tìm học nơi kinh sách, không thể nào tìm thấy được. Nếu vị nào có đại duyên, sẽ nhận được dòng chảy của nguồn Thiền Tông.

Vì chỗ quá đặc biệt đó, người nào ham danh, ham lợi và ham địa vị, không thể nào biết được.

Chúng tôi xin nói rõ, về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đang thấy hiện nay, được diễn giải theo Thiền tông, thì có ý nghĩa như sau:

- Tay mặt Ngài buông xuôi.

- Mặc toàn bằng vải quý.

- Trang sức toàn là các châu báu.

- V.v…

Đây là ý nghĩa gì ?

- Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì?

Tạm gọi Ngài là Đấng Thanh Tịnh:

Vì Ngài có đầy đủ:

- Vô Lượng Thọ.

- Vô Lượng Quang.

- Vô Lượng Công Đức.

1/ Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ:

- Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.

- Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài.

- Khi làm muôn hạnh lành ở nơi thế giới này cũng

là Ngài.

- Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn.

- Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.

- Khi vượt ra ngoài tam giới cũng là Ngài.

- Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài.

Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức, Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là VÔ LƯỢNG THỌ.

2/ Ý Nghĩa Vô Lượng Quang:

- Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là VÔ LƯỢNG QUANG.

3/ Ý Nghĩa Vô Lượng Công Đức:

- Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH:

- Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI.

- Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC.

- Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ.

Đức Phật A Di Đà tay buông xuôi:

Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta buông bỏ hai bên là:

- Phải quấy.

- Hơn thua.

- Thương ghét.

- V.v…

Vậy chúng ta là người gì rồi?

Buông bỏ tất cả hai bên, còn cái gì dính mắc chúng ta nữa?

Nếu chúng ta không dính mắc hai bên, chúng ta là NGƯỜI GIẢI THOÁT rồi. Tại sao chúng ta được Giải Thoát? Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân; biết được như vậy gọi là GIÁC NGỘ. Vì được Giác Ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên Đức Phật A Di Đà, cái gì Ngài cũng có; còn chúng ta không chịu Giác Ngộ, nên phải dính mắc vào vật lý nơi thế giới này, nên phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái tham, vì cái tham này, nên nghe ai gợi đúng lòng tham của mình, thì mình tự nhiên mò đến, bỏ ra ít đồng để xin của cho nhiều!?

Nói tóm lại, chỉ vì lòng tham, mà chúng ta hiểu sai về Đức Phật A Di Đà là vậy.

TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

CÚNG DƯỜNG CHO HẰNG HÀ SA SỐ ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ ?.

Viện chủ trả lời :

Đây là cái ÔNG ĐẠO CỦA MỖI NGƯỜI ĐÓ. Thì bây giờ có ai đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa ? Tức là kinh có 42 chương đó, trong kinh Đức Phật có dạy như thế này :

1/ Cúng dường cho 100 vị tăng không giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị tăng giữ giới.

2/ Cúng dường 100 vị tăng giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị A La Hán.

3/ Cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là độc Giác Phật hay còn gọi là Bồ Tát đó.

4/ Cúng dường 100 Bồ Tát không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5/  Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG..

Cái câu CÚNG DƯỜNG này mình phải hiểu sao đây ?. Là mình phải tìm CÁI ÔNG NÀY MÌNH CÚNG ĐÓ. Mình chỉ cần thấy ổng là được, không cúng cũng là cúng đó, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. ÔNG ĐÓ LÀ AI ?. Bây giờ mình cúng dường cho 1 vạn Đức Phật đi nữa, cứ 10.000 năm ra đời 1 ông, tính ra bao nhiêu tỷ năm, cũng chỉ là có phước thôi, rồi lên cõi Trời hưởng phước xong rồi cũng xuống đây lại, nó cũng nằm trong Quy Luật Luân Hồi hoài, còn cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG, nếu mình biết ÔNG ĐÓ rồi đó thì mình có cúng dường ổng?  Đây nè cái ÔNG NÀY ỔNG CHỈ CHO TÔI NÈ, ĐƯỜNG ĐI THOÁT RA, TÔI SƯỚNG KHÔNG ?. Chỉ có chỉ chút xíu thôi, không cần cúng bạc trăm, bạc tỷ, cúng 1 miếng bánh thôi cũng được. Có nghĩa là mình PHẢI NHẬN RA ĐƯỢC ÔNG NÀY, ÔNG NÀY LÀ AI ? LÀ MÌNH CHỨ LÀ AI, ÔNG ĐẠO NHÂN LÀ MÌNH. Đâu phải cúng ông này, bà kia đâu. ÔNG ĐẠO NHÂN ĐÓ CHÍNH LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG TU. Ông Tổ 21 ổng nói  sao :" Con ngu mới tu Giải Thoát ". Thế mà ổng Giải Thoát mà ổng không có tu, nếu mà ổng tu để mà Giải Thoát thì thành ông Tổ ngu. Tìm lại ông Tổ 31 đọc đi  "Con ngu mới tu Giải Thoát".

Tổ mà còn nói vậy. Giờ nói Đạo ai nghe đây ?. Không tu. Mà không phải nói như vậy, có nghĩa là PHẬT TÁNH MÌNH NHẬN RA ĐƯỢC, THÌ MÌNH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, MÌNH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ MÌNH LÀM VIỆC KHÁC CHỨ KHÔNG CÓ TU. MUỐN ĐI RA THÌ TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA, còn muốn hưởng phước thì tạo phước đức đi lên. Nếu mình nói CHỮ TU LÀ KHÔNG CÓ ĐÚNG, MÀ KHÔNG TU CŨNG KHÔNG CÓ ĐÚNG. Tại mình làm cái này người ta tưởng mình tu, chứ thật ra tôi làm Công Đức chứ không có tu.

Tiếng Việt Nam mình nói tu là sửa, giống như tu bổ nhà, cái nhà nó hư tôi mới sửa, tu bổ xe, cái xe nó hư tôi mới sửa. Mà cái PHẬT TÁNH MÌNH CÓ CHỖ NÀO HƯ ĐÂU MÀ SỬA, NÓ KHÔNG LÀ MỘT VẬT MÀ SỬA CÁI GÌ?. Ông Lục Tổ ổng nói rồi :"NÓ LÀ BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT", nó là vậy, đâu phải là CÁI VẬT ĐÂU MÀ TU. Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đàn các vị viết " Ai mà vô chùa nói tu ổng lấy chổi ổng đuổi ra", có khác nào ổng Tổ 21 đâu. Thì mình phải hiểu, ÔNG ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG NÀY Có nghĩa là ông Phật ổng nói anh TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ.

Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. Thì mình tìm được rồi, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, mỗi lần ăn cơm thì MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ .

CÚNG DƯỜNG CHO HÀNG VẠN ĐỨC PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ  ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ VẬY.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An..

Trích: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắc được Giải Thoát của soạn giả Nguyễn Nhân.

Chân Không

Chân Không

1630475616

Vị Phật đầu tiên đến Trái Đất đó là từ đâu đến vậy?

Dạ thưa Bác, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này hết tuổi thọ là 10 tỷ năm, thì trái đất bị vỡ, ban bệ trời Tứ Thiên Vương tạo thành 1 trái đất mới thì Vị Phật đầu tiên đến trái đất đó là từ đâu đến vậy thưa Bác?

Viện chủ trả lời:

- Giờ nguyên tắc thế giới này, trái đất bị vỡ thì còn 50 năm sau thì con người văn minh tột đỉnh, mà phải đến tuổi văn minh tột đỉnh thì con người mới chế ra được những phương tiện: nói chuyện lại với cõi âm, cõi Trời giống như là Phật phân thân đến thì được. Để chi?

- Để sắp xếp lại trái đất mới này, vì thế mới có trường hợp này trái đất mới được hình thành thì phải 1 triệu ông Phật ra đời để dẫn con người ta từ trái đất về Phật giới, 1 triệu ông.

- Mà cái đầu tiên thì đâu có ai đâu thì Phật Oai Âm Vương, Trời Tứ Thiên Vương mới mở 1 cuộc tổng hội nghị gồm: 33 vị Chúa trời, 6 ông Phật Tịnh Độ, 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào và ở Trái Đất: Thánh Chúa, Thánh chủ và Tiên ông dự tiệc ở đây, để quyết định cái này gọi là TẠO THIÊN LẬP ĐỊA, người nào thông thái nhất thì được cử làm Phật Oai Âm Vương, do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào dạy ông này công thức, dạy xong rồi dẫn về Phật giới luôn, thì gọi là Phật Oai Âm Vương để chi: để mà có 1 vị Phật thú 2 muốn nối tiếp dòng Phật, thì ông Phật Oai Âm Vương mới phân thân vô, dẫn lên nước Trời Đâu Suất để học, để làm Phật thứ 2, giống như Phật Thích Ca cũng vậy.

(Giải đáp Thiền Tông ngày 3/4/2021)

Chân Không

Chân Không

1629941784

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì?

THẾ NÀO LÀ "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM?" TRẠNG THÁI "VÔ TRỤ" ĐƯỢC KỂ LẠI NHƯ THẾ NÀO QUA MỘT VỊ ĐÃ ĐƯỢC RƠI VÀO TRẠNG THÁI VÔ TRỤ.
Trong quá trình khao khát đi tìm cầu con đường Giải Thoát, con cũng không đủ duyên để mà gặp Thiền Tông, trước đây con cũng hành hết pháp môn này đến pháp môn khác. Ngày xưa con đọc Kinh Kim Cang ngang cái câu :" ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM ", con có một cái thắc mắc về câu này, tức là NƠI KHÔNG TRỤ ẤY MÀ DIỆU ỨNG VÔ CÙNG. Con cứ tự nhiên trong tâm nó khởi :" THẾ NÀO LÀ VÔ TRỤ, VÔ TRỤ LÀ NHƯ THẾ NÀO ?".

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:
- VÔ TRỤ tiếng Việt Nam nghĩa là KHÔNG CÓ DÍNH .
Dạ ! Cái từ này nó cứ thắc mắc hoài trong đầu con, nó cứ quay cuồng trong đầu con, con ngũ và thức dậy nó cứ thắc mắc hoài hoài như vậy, con muốn gở bỏ nó ra, nó cũng không gở ra được, nó thắc mắc hoài, rồi nó tạo ra " khối nghi tình ", khởi xong rồi thì đến một ngày nó vở ra ạ !
- Làm sao nó ra ?.
Có 1 ngày con đi tập thể dục ở công viên, đang đi vậy, nghi tình nó cứ thắc mắc, thắc mắc nó đóng khối, mình đang nhìn cây cối, cảnh vật ở bên ngoài, tự nhiên nó biến mất hết, tức là ngoại cảnh mất hết, rồi cái thân mình cũng mất luôn, rồi ngay đó cái tâm thắc mắc nó cũng mất luôn, rồi nó rơi vào cái cảnh, nó rơi vào cảm giác, mình dùng cái từ là trạng thái tâm hay cảnh giới tâm nó VẮNG LẶNG, RỖNG SUỐT, MỘT NIỆM KHỞI HAY MỘT NIỆM SUY NGHĨ CŨNG KHÔNG CÒN NỮA, NÓ CHỈ BIẾT, MỘT CÁI BIẾT HIỆN TIỀN Ở TRONG CÁI RỖNG SUỐT ẤY. Con sống được 1 ngày như vậy, ngũ đêm sáng ngày mai nó hết.
+ Trở lại câu chuyện Đức Lục Tổ Huệ Năng, ổng ngộ câu này : "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM". Ông là con người bình thường, tự nhiên ông nghe cái câu này, ổng rơi vào trạng thái đó, cái ông tụng kinh ổng nghe Ngũ Tổ nói chuyện này ổng biết, nên ổng mới biết là Đức Lục Tổ đã cảm nhận được cái Tánh Thanh Tịnh của Ngài. Nên nhớ là ở trong trạng thái này mà hiểu được rồi thì tất cả những chuyện bên ngoài người ta hiểu được hết đó, nhưng người ta không có nói được. Giờ cháu đã cảm nhận Tánh Thanh Tịnh của mình được rồi thì thôi đừng có nói gì hết, giờ Thiền Tông đã giải thích rất rõ cái đó là cái gì ?, mình chỉ biết vậy thôi, rồi mình bắt đầu mình tạo Công Đức , phước đức cũng tạo ít để sống thôi. Mục đích tạo Công Đức để đi về Phật Giới. Chứ bây giờ ngồi đó mà mình cứ mơ mộng THẤY CÁI NÀY HOÀI thì coi chừng bị THÁNH DẪN đó nghe.
Thì con nghe thầy nói con Sáng Suốt ra đó.
- Tức là nó chỉ đến 1 lần thôi chứ không có lần thứ 2.
Con chỉ sống trong trạng thái đó có 1 ngày, qua sáng hôm sau là nó hết.
- Thì Lục Tổ ngày xưa cũng vậy, Lục Tổ sống từ lúc Ngài nhận được cho đến khi Ngài gặp Ngũ Tổ, khi Ngũ Tổ bảo Ngài đi giã gạo Ngài mới hết trạng thái này, mấy tháng trời.
Khi mình bước vào cảnh giới này mình mới biết chính đây là " VÔ TRỤ ", tự nhiên mình biết. Ngày xưa Lục Tổ nghe ông kia tụng Kinh Kim Cang, Lục Tổ đã bước vào chỗ này, thì hôm nay mình cũng vậy, tự biết luôn, nhưng mà tại sao không sống hoài được như vậy. Tức là, trong trạng thái đó rất là đặc biệt, nó chỉ có cái BIẾT, BIẾT RẤT NHIỀU THỨ, CÁI TRÍ NÀY.....
- Giờ muốn sống hoài thì hồi nãy tôi nói rồi đó, khởi vọng muốn thấy thì coi chừng.
Thì đó, hôm nay thầy nói con mới sáng ra. Đây có phải là trở về Bản Thể thật của mình phải không ạ ?.
- Không phải Trở Về mà nó HIỂN LỘ không có nói trở về mà đây là CÁI TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH CỦA MÌNH NÓ HIỂN LỘ RA. Biết nó vậy thôi, rồi Thiền Tông dạy mình cái gì, mình đi theo và làm theo cái Thiền Tông này., chứ ngồi đó mà mong sống trong trạng thái Thanh Tịnh này hoài là xuống dưới âm phủ luôn, Thần nó rước mình đi luôn á, chắc chắn là như vậy. Đâu có được trở lại lần thứ hai đâu, khi nào được thì tự nhiên nó được, chứ đừng có mong.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu.

#thientong #giacngo #giaithoat #giaidapthientong #chankhong

Chân Không

Chân Không

1632049888

Bố Thí Ba La Mật là gì?

Ông Nguyễn An Huy, sanh năm 1959, tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hỏi:

– Tôi nghiên cứu kinh điển của đạo Phật về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu. Tôi có đem câu này hỏi nghĩa các vị thầy mà bạn bè chúng tôi giới thiệu, các vị ấy giảng bố thí Ba La Mật như sau:

– Người bố thí thấy mình không thật.

– Người nhận bố thí không thật.

– Người đem của ra bố thí cũng không thật.

Tại sao cái nào cũng không thật. Vậy, tất cả đều không thật, bố thí để làm gì? Không biết, ở đây Thầy giảng có trùng hợp như vậy không?

 Trưởng ban quản trị chùa trả lời:

– Người giảng bố thí mà cái nào cũng không thật là bố thí “Tam luân không tịch”, tức bố thí để được hưởng phước ở cõi trời Vô Sắc.

 Bố thí “Ba La Mật”, tiếng này là tiếng Phạn.

– Chữ “Ba La Mật” dịch ra tiếng Trung Quốc là “Đáo bỉ ngạn”.

– Dịch ra tiếng Việt Nam là “Qua bờ bên kia”.

Tại sao có ý nghĩa này?

– Đức Phật dạy: Ở bên bờ bên này là thế giới luân chuyển của vật lý điện từ Âm Dương nên ồn ào, không an.

– Còn qua bờ bên kia là thanh tịnh, an vui.

 Bố thí “Ba La Mật” này có 2 phần bố thí:

1/- Sử dụng tài vật để bố thí Ba La Mật, thì được vô lượng phước đức; vô lượng phước đức này sẽ dẫn người bố thí đến nơi mà người đó muốn đến trong Tam giới này.

2/- Sử dụng "chánh pháp giải thoát" của Đức Phật dạy mà bố thí Ba La Mật, thì người này được vô lượng công đức, công đức chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC

 Nguyên văn dưới đây là của ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con phải bố thí làm sao được vô lượng công đức?

 Đức Phật dạy:

– Ông muốn bố thí mà có vô lượng công đức, thì ông hãy sử dụng chánh pháp của Như Lai đem đi bố thí, ông bố thí “Ba La Mật”.

– Người nào muốn dạy người khác bố thí Ba La Mật, thì người đó phải hiểu Tánh Phật của mình là gì, tánh người của mình là sao. Khi mình biết được rõ ràng 2 phần này rồi, thì mới dạy người khác. Còn không biết được căn bản trên, vì ham danh mê tiền, sử dụng tánh người tưởng tượng ra dạy người khác, không được phước mà con đem họa vào thân.

Mình muốn dạy người khác Bố thí Ba La Mật, thì trước tiên phải học cho thông 4 câu này:

Tánh Phật là tánh thật của ta

Tánh người vọng tưởng, kéo ta luân hồi

Muốn thoát ra cảnh luân hồi

Tạo nhiều công đức, muôn đời an vui.

Vị nào hiểu căn bản 4 câu nói trên, mà biết bố thí Ba La Mật nữa, thì giải thoát rất dễ với người đó.

Xem thêm: Công Đức và Phước Đức tạo ra để làm gì?
 

Trích quyển 2 “Những câu hỏi về Thiền tông